Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Program LIFE na ochranu života

Prostredníctvom programu EÚ LIFE sa financujú stovky projektov zamerané na ochranu prirodzených biotopov a zvyšovanie environmentálneho povedomia.

Európska únia prostredníctvom svojho programu LIFE poskytuje finančné prostriedky na projekty, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia a prírody. Program vznikol v roku 1992 s cieľom financovať projekty v EÚ a niektorých kandidátskych a susediacich krajinách.

Štvrtá fáza programu známa ako LIFE+ mala na roky 2007 – 2013 pridelený rozpočet vo výške 2,143 mld. EUR. Najmenej 50 % z rozpočtu pritom malo smerovať na projekty v oblasti prírody a biodiverzity. Zostávajúce prostriedky boli určené na projekty environmentálnej politiky a zvyšovania povedomia v tejto oblasti.

Projekty v oblasti prírody a biodiverzity sa zameriavajú na zlepšenie zachovávania ohrozených druhov a biotopov. Cieľom je pomoc pri vykonávaní smerníc o vtákoch a biotopoch a siete chránených území Natura 2000. Tieto projekty sú pilotné programy, ktoré pomáhajú pri dosiahnutí cieľa EÚ zastaviť stratu biodiverzity.

Do konca roka 2012 sa z programu LIFE spolufinancovalo vyše tisíc projektov zameraných na prírodu a biodiverzitu, čo od roku 1992 predstavuje priame príspevky vo výške viac ako 1,5 mld. EUR a akumulované investície vo výške približne 2,7 mld. EUR.

Medzi zvieratá, na ktoré sa projekty programu LIFE zamerali najviac, patrí napr. medveď hnedý, tuleň stredomorský či vlk. Projekty financované z programu LIFE chránia vyše 400 (viac ako tretinu) ohrozených druhov, ktoré vymenúvajú smernica o vtákoch a smernica o biotopoch.

Z prostriedkov programu LIFE sa financovalo vypracovanie viac ako 1 000 plánov riadenia v rámci celej siete Natura 2000. Ide o dôležité kroky v boji proti strate biodiverzity. Pomocou ďalších projektov sa vytvorili koridory pre zvieratá a biotopy voľne žijúcej fauny a flóry v mestách. Takisto sa prijali opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy, podporili sa ekosystémové služby a projekty pomohli aj pri zvyšovaní povedomia podnikov o dôležitosti biodiverzity. Viac ako 100 projektov programu LIFE pomohlo pri riešení problémov s cudzími inváznymi druhmi, pričom sa zameriavali na druhy ako sú norok americký, krídlatka japonská a niekoľko ďalších nepôvodných druhov rakov.

Ako žiadať o financovanie?

Program LIFE+ môžu využiť verejné alebo súkromné orgány registrované v EÚ. Viac informácií o aktuálnej výzve na predkladanie návrhov nájdete na webovej lokalite programu LIFE.