Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Program LIFE

W ramach unijnego programu LIFE finansowane są różnorodne projekty mające na celu ochronę siedlisk przyrodniczych i uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie ochrony środowiska naturalnego.

W ramach programu LIFE Unia finansuje różnorodne inicjatywy mające na celu ochronę środowiska i przyrody. Program ten powstał w 1992 r. w celu finansowania projektów nie tylko w państwach członkowskich Unii, ale także w niektórych krajach kandydujących do członkostwa w UE i sąsiadujących z nią.

LIFE+ (czwarta edycja programu) dysponuje budżetem w wysokości 2 143 mln euro na lata 2007–2013. Co najmniej połowa tej kwoty musi zostać przeznaczona na ochronę przyrody i różnorodności biologicznej. Pozostałe środki zostaną wydane na projekty dotyczące polityki ochrony środowiska i zwiększania świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska.

Projekty w dziedzinie przyrody i różnorodności biologicznej służą ochronie zagrożonych gatunków i siedlisk. Mają pomóc wdrożyć dyrektywę ptasią i dyrektywę siedliskową oraz umożliwić dalsze tworzenie sieci obszarów chronionych Natura 2000. Są to projekty pilotażowe, które mają przyczynić się do realizacji celu UE, jakim jest zahamowanie procesu utraty różnorodności biologicznej.

Do końca roku 2012 w ramach programu LIFE dofinansowano ponad 1000 projektów z zakresu ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. Od 1992 r. bezpośrednio wypłacono 1,5 mld euro i udało się zmobilizować około 2,7 mld euro.

Znaczne środki przeznaczono na przykład na ochronę niedźwiedzi brunatnych, mniszek śródziemnomorskich i wilków. Ponad 400 zagrożonych gatunków wymienionych w dyrektywie ptasiej i dyrektywie siedliskowej (czyli więcej niż jedna trzecia) było przedmiotem co najmniej jednego projektu realizowanego w ramach programu LIFE.

Program sfinansował również ponad 1000 planów zarządzania w ramach sieci Natura 2000. Plany takie mają zasadnicze znaczenie dla zapobiegania utracie różnorodności biologicznej. W ramach innych projektów m.in. utworzono korytarze i siedliska miejskie dla dzikich zwierząt i roślin, podjęto działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, rozszerzono usługi ekosystemowe i uzmysłowiono przedsiębiorstwom znaczenie różnorodności biologicznej. Ponad 100 projektów dotyczyło inwazyjnych gatunków obcych, takich jak norka amerykańska, rdestowiec japoński i niektóre nierodzime gatunki raków.

Jak można uzyskać dofinansowanie?

O środki z programu LIFE+ mogą ubiegać się podmioty publiczne lub prywatne z siedzibą w UE. Więcej informacji o najnowszych zaproszeniach do składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej programu LIFE.