Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Clár LIFE mar chosaint don bheatha

Tugann Clár LIFE de chuid an AE maoiniú do na céadta tionscadal chun gnáthóga nádúrtha a chosaint agus feasacht a ardú faoin gcomhshaol.

Le Clár LIFE, cuireann an tAontas Eorpach maoiniú ar fáil do thionscadail caomhantais atá dírithe ar an gcomhshaol agus ar an nádúr. Bunaíodh an Clár in 1992 chun tionscadail a mhaoiniú san AE, agus i roinnt tíortha a bhfuil stádas iarrthóra acu agus i roinnt tíortha comharsanacha.

Clúdaíonn an ceathrú céim den chlár, LIFE+, na blianta 2007-2013 agus tá buiséad €2 143 milliún aige. Is gá 50 % ar a laghad den bhuiséad sin a chaitheamh ar thionscadail a bhaineann leis an nádúr agus leis an mbithéagsúlacht. Caitear an chuid eile den airgead ar thionscadail a bhaineann leis an mbeartas comhshaoil agus le feasacht a ardú i dtaobh an chomhshaoil.

Tá na tionscadail a bhaineann leis an nádúr agus leis an mbithéagsúlacht dírithe ar chaomhnú na speiceas agus na ngnáthóg atá i mbaol a fheabhsú. Tá sé mar sprioc ag an gclár na Treoracha maidir le Gnáthóga agus Éin, mar aon le líonra na limistéar atá faoi chosaint ag Natura 2000, a chur chun feidhme. Scéimeanna píolótacha iad na tionscadail sin atá dírithe ar an sprioc atá ag an AE stop a chur le meath na bithéagsúlachta.

Faoi dheireadh 2002, bhí os cionn míle tionscadal a bhí bainteach leis an nádúr agus leis an mbithéagsúlacht cómhaoinithe faoi chlár LIFE, sin breis agus €1.5 billiún a tugadh amach ó 1992 agus thart ar €2.7 milliún a cuireadh ar fáil don Chlár sa tréimhse sin.

I measc na speiceas is mó a fuair tacaíocht ó thionscadail LIFE tá béir dhonna, rónta manaigh agus mic tíre. Tá níos mó ná 400 – breis is aon trian – de na speicis atá i mbaol agus atá liostaithe sna Treoracha maidir le Gnáthóga agus Éin a fuair tacaíocht ó thionscadal amháin de chuid LIFE ar a laghad.

Tá maoiniú faoi chlár LIFE tugtha do níos mó ná 1 000 plean bainistíochta ar fud líonra Natura 2000. Céimeanna tábhachtacha iad seo sa chomhrac i gcoinne mheath na bithéagsúlachta. Faoi thionscadail eile cruthaíodh conairí do speicis áirithe agus gnáthóga uirbeacha don fhiadhúlra, tugadh isteach bearta maidir le hoiriúnú don athrú aeráide, tugadh tacaíocht do sheirbhísí éiceachórais, agus ardaíodh feasacht i measc gnólachtaí faoi thábhacht na bithéagsúlachta. I gcás níos mó na 100 tionscadal LIFE, chuidigh siad chun déileáil le speicis choimhthíocha ionracha; díríodh ar speicis áirithe, mar shampla, an mhinc Mhericeánach, an ghlúineach bhiorach, agus cineálacha éagsúla cráifisce neamhdhúchasaí.

Cén chaoi le maoiniú a fháil?

Is féidir le húdaráis phoiblí nó comhlachtaí príobháideacha atá cláraithe san AE cur isteach ar mhaoiniú faoi chlár LIFE+. Tá tuilleadh eolais maidir leis an nglao is déanaí ar thograí le fáil ar láithreán gréasáin LIFE.