Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Следвайте ни

Facebook

Природен капитал

Лесно е да се забрави до каква степен нашият живот зависи от природата. Тя ни осигурява основните градивни елементи на нашето общество — здрави почви за храна, суровини за сгради и дрехи, прясна вода за пиене и чист въздух за дишане. Това са нещата, които наричаме „природен капитал“.

Струва си той да бъде защитен. ЕС има закони за опазване на този капитал и за съхраняването му за бъдещите поколения. Разполагаме с Рамкова директива за водите, Рамкова директива за морска стратегия и Директива за качеството на въздуха, с които се гарантира чистотата на водите, моретата и въздуха, както и с директиви за местообитанията и птиците, насочени конкретно към дивите животни и пространството, от което се нуждаят, за да оцелеят.

Други закони са посветени на борбата с изменението на климата, химикалите, емисиите от промишлеността и отпадъците. Те също помагат за опазване на нашия природен капитал и го предпазват от вреда.

В този раздел ще научите повече за биологичното разнообразие, за заплахите пред нашата природа и нашите морета, за почвите и горите и за начините, по които Европа защитава природния си капитал чрез „Натура 2000“ и инициативата за финансиране LIFE+.