Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Lesy

Lesy nás chránia pred zmenou klímy, pohlcujú CO2 z atmosféry a ukladajú ho do stromov, rastlín a pôdy.

Viac ako 40 % (1,77 mil. km2) pevniny EÚ je zalesnených. Na rozdiel od mnohých iných častí sveta zalesnená plocha v EÚ narastá každoročne o 0,4 %. Lesné biotopy tvoria takmer 20 % (viac ako 14 mil. ha) siete Natura 2000.

Európske lesy čelia zmene klímy, preto musia byť vhodne obhospodarované.

Členské štáty uplatňujú z väčšej časti vlastné právne predpisy v oblasti lesného hospodárstva. Ale EÚ sa aktívne zúčastňuje na medzinárodných rokovaniach týkajúcich sa lesov na celom svete.

Pre približne 60 miliónov ľudí na celom svete sú lesy priamym zdrojom obživy a ďalších 1,7 mld. od nich závisí nepriamo prostredníctvom činností spojených s lesným hospodárstvom. Mnohí z nás lesy využívajú na rekreáciu alebo umeleckú či duchovnú inšpiráciu.

Odlesňovanie a degradácia lesov v rozvojových krajinách zodpovedajú za približne šestinu celosvetových emisií CO2.

Každý rok dochádza vo svete k zničeniu13 mil. hektárov lesa (približne veľkosť Grécka) v dôsledku vytvárania poľnohospodárskej pôdy, baní a novej infraštruktúry. Veľká časť tejto ťažby dreva je nelegálna a zo strany zodpovedných spoločností ide o výsmech zákonu.

Tento prístup vážne ovplyvňuje miestnych obyvateľov a ohrozuje vzácne druhy rastlín a živočíchov. Takisto prispieva k celosvetovému problému zmeny klímy, pretože premena lesov na iné účely môže spôsobovať významné emisie skleníkových plynov v dôsledku požiarov a rozkladu vegetácie a lesy sa tak stávajú zdrojom CO2.

EÚ vyzýva na zníženie celosvetovej miery odlesňovania na polovicu do roku 2020 a na jeho úplné zastavenie do roku 2030. Navrhuje, aby sa spôsoby kompenzácie rozvojových krajín za zastavenie odlesňovania schválili na medzinárodnej úrovni.
EÚ takisto spolupracuje s viacerými krajinami, aby zlepšila ich lesné hospodárstvo a zabezpečila, že drevo dovážané z týchto krajín je ťažené legálne. Od marca 2013 sa v EÚ nesmie predávať žiadne nezákonne vyťažené drevo.