Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Skove

Skovene beskytter os mod klimaforandringer, idet de optager CO2 fra atmosfæren og lagrer det i træer, planter og jord.

Over 40 % (1,77 millioner km²) af EU’s landareal er dækket af skov. I modsætning til mange andre dele af verden vokser skovdækket i EU — med 0,4 % om året. Næsten 20 % (over 14 mio. hektar) af Natura 2000-nettet udgøres af skovområder.

De europæiske skove er konfronteret med klimaforandringerne, så de skal forvaltes korrekt.

Det meste af lovgivningen om skove er specifik for hvert enkelt EU-land. Men EU er en aktiv deltager i internationale forhandlinger vedrørende skove i hele verden.

Omkring 60 millioner mennesker i verden er er direkte afhængige af skovene for at kunne leve, og yderligere 1,7 milliarder mennesker er indirekte afhængige af dem til deres skovbaserede aktiviteter. Og mange af os har brug for dem i forbindelse med fritid eller til kunstnerisk og åndelig inspiration.

I udviklingslandene tegner skovrydning og skovødelæggelse sig for ca. en sjettedel af de globale CO2-emissioner.

Hvert år destrueres13 millioner hektar skov (et område på størrelse med Grækenland) forskellige steder i verden, hovedsagelig for at give plads til landbrug, minedrift og ny infrastruktur. En stor del af denne skovhugst er ulovlig og i strid med den lokale lovgivning.

Dette har alvorlige konsekvenser for den lokale befolkning og udgør en trussel mod værdifulde arter. Det forværrer også klimaforandringerne, i og med at skov, der omdannes til andre formål, kan forårsage betydelige drivhusgasemissioner som følge af brande og henfalden vegetation. Skovene bliver dermed en CO2-kilde.

EU opfordrer til, at den globale skovrydning halveres inden 2020 og helt stoppes senest i 2030. EU foreslår, at man på internationalt plan aftaler, hvordan man belønner de udviklingslande, der gør en indsats for at standse skovrydningen.
EU arbejder også sammen med en række træeksporterende lande for at forbedre skovforvaltningen og sikre, at tømmer, der importeres fra de pågældende lande, er fældet på lovlig vis. Fra og med marts 2013 må der ikke sælges ulovligt fældet tømmer i EU.