Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Следвайте ни

Facebook

Гори

Горите ни предпазват от изменението на климата, като поглъщат CO2 от атмосферата и го съхраняват в дърветата, растителността и почвата.

Над 40 % (1,77 млн. кв. км) от сухоземната територия на ЕС е заета от гори. За разлика от много други части на света горската покривка в ЕС се увеличава — с 0,4 % на година. Горските местообитания са почти 20 % (над 14 млн. хектара) от мрежата „Натура 2000“.

Европейските гори са изправени пред предизвикателството на изменението на климата, затова трябва да бъдат управлявани по подходящ начин.

Повечето закони в областта на горското стопанство се определят самостоятелно от държавите от ЕС. Съюзът обаче е активен участник в международните преговори относно горите по света.

Около 60 милиона души в целия свят разчитат на горите за своето препитание, а други 1,7 милиарда, които се занимават с дейности, свързани с горите, зависят непряко от тях. За много от нас те са място за отдих или за творческо и духовно вдъхновение.

Обезлесяването и влошаването на състоянието на горите в развиващите се страни са причина за около една шеста от световните емисии на CO2.

Всяка година в света се унищожават 13 млн. хектара гори (площ колкото тази на Гърция) най-вече за да се разчистят терени за ферми, мини и нова инфраструктура. Голяма част от дърводобива е в нарушение на местните закони.

Това води до сериозни последици за местните хора и застрашава ценни видове. Освен това се влошава глобалният проблем с изменението на климата, тъй като превръщането на гори в земя за други цели може да предизвика отделянето на значителни емисии на парникови газове в резултат на изгаряне на дървесина и разлагане на растителност и по този начин горите стават източник на CO2.

ЕС призовава до 2020 г. обезлесяването в световен мащаб да бъде намалено наполовина, а до 2030 г. да бъде спряно. Той предлага да се договорят на международно равнище начини за възнаграждаване на развиващите се страни, които полагат усилия за прекратяване на обезлесяването.
ЕС също така работи с държави износителки на дървен материал, за да им помогне да подобрят своето управление на горите и за да се гарантира, че дървеният материал, внасян от тези страни, е законно добит. От март 2013 г. в ЕС не може да бъде продаван незаконно добит дървен материал.