Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Seko mums

Facebook

Zinātnes atziņu izmantošana

Jaunā ES pētniecības un inovācijas programma “Apvārsnis 2020”, kas sāks darboties 2014. gadā, mazinās birokrātiju un paredz ieguldīt vairākus miljardus eiro, lai izveidotu ilgtspējīgu ekoloģisku ekonomiku, kas sekmē izaugsmi un nodarbinātību.

Zinātnes atziņas palīdz mums izprast vides pārmaiņu cēloņus un sekas. Zinātne mums var palīdzēt izstrādāt stratēģijas, kā pārvaldīt ierobežotos resursus, rast iedarbīgus risinājumus steidzamām problēmām, kas attiecas uz veselību, drošumu un dzīves kvalitāti, un nodrošināt pāreju uz tādu ekonomikas modeli, kurā resursus izmanto efektīvi.

Labākas zināšanas mums palīdzēs atpazīt būtiskas tendences un izstrādāt pareizu politiku vides aizsardzībai un saglabāšanai.

Katrā vides politikas izstrādes posmā ir vajadzīgs stabils faktu materiāls par problēmām un risinājumiem.

Jānoskaidro, kurās jomās mūsu zināšanas par vidi ir nepilnīgas, un tas jānovērš. Ideālā gadījumā zinātniekiem un politikas veidotājiem vajadzētu būt kopējiem mērķiem. Lai tā notiktu, zinātnes devumam jābūt:

  • aktuālam — pieejamam politikas veidotājiem, kad viņiem rodas tāda vajadzība,
  • skaidri saprotamam — tam jābūt parādāmam viegli saprotamā formā,
  • piemērotam konkrētajam mērķim — proti, politikas veidotāju vajadzībām,
  • pieejamam — datiem jābūt uzticamiem, atbilstošiem un visaptverošiem.

Komisija nostiprina saikni starp zinātni un ES vides politiku, rosinot sadarbību starp dažādiem zināšanu sniedzējiem un izmantojot tādas iniciatīvas kā INSPIRE, SEIS un COPERNICUS.

Pārejai uz zaļu ekonomiku ar mazām oglekļa dioksīda emisijām būs vajadzīgas būtiskas inovācijas. Pētniecība ir vajadzīga, lai noteiktu risināmās problēmas un ievirzes rīcībai.

Komisijas rīcībā ir spēcīgs finanšu instruments, kas palīdzēs Eiropai iegūt tai nepieciešamās zinātnes atziņas, proti, programma “Apvārsnis 2020”. Šādi tiks īstenota programmas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva par inovācijas savienību, kuras mērķis ir nostiprināt Eiropas konkurētspēju pasaulē.

ES pētniecības un inovācijas pamatprogramma, kura darbosies no 2014. līdz 2020. gadam un kurai atvēlēts 80 miljardus eiro liels budžets, būs viens no virzītājspēkiem, kas Eiropā palīdzēs veidot izaugsmi un jaunas darbvietas.

“Apvārsnis 2020” apvieno visu ES pētniecības un inovāciju finansējumu vienotā programmā. Tajā galvenā uzmanība pievērsta tam, lai zinātniskie atklājumi pārtaptu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas rada uzņēmējdarbības iespējas un uzlabo cilvēkiem dzīvi. Tā arī samazinās birokrātiju, izmantojot vienkāršus noteikumus un procedūras, lai piesaistītu izcilākos pētniekus un daudzus inovatīvus uzņēmumus.