Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Jälgige meid

Facebook

Teaduse panus

ELi uue teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga Horisont 2020, mida hakatakse rakendama 2014. aastal, vähendatakse bürokraatiat ning investeeritakse miljardeid eurosid keskkonnasäästlikku majandusse, mis soodustab majanduskasvu ja töökohtade loomist.

Teaduslikult põhjendatud teadmised aitavad meil mõista keskkonna muutumise põhjuseid ja tagajärgi. Teaduse abil saame koostada strateegiaid piiratud loodusvarade majandamiseks, leida tõhusaid lahendusi kiireloomulistele probleemidele, mis ohustavad meie tervist, ohutust ja elukvaliteeti, ning tagada ülemineku ressursitõhusale majandusele.

Paremad teadmised aitavad meil teha kindlaks olulisi suundumusi ning kujundada sobivat keskkonnakaitsepoliitikat.

Igas keskkonnapoliitika kujundamise etapis on vaja kindlaid tõendeid probleemidest ja lahendustest.

Tuleb välja selgitada ja täita olulised lüngad meie keskkonnaalastes teadmistes. Ideaalne oleks, kui poliitikakujundajad ja teadlased jagaksid samu eesmärke. Selle saavutamiseks vajame teadust, mis on

  • hästi ajastatud – kättesaadav siis, kui poliitikakujundajad seda vajavad
  • selge – esitatud kergesti arusaadaval kujul
  • eesmärgipärane – teadusuuringud, mida poliitikakujundajad vajavad
  • kättesaadav – suured andmehulgad peavad olema usaldusväärsed, asjakohased ja arusaadavad

Komisjon tugevdab teaduse ja ELi keskkonnapoliitika vahelist seost selliste algatuste kaudu nagu INSPIRE, SEIS ja COPERNICUS, ning tehes koostööd suure hulga teadmiste pakkujatega.

Üleminek keskkonnasäästlikule ja vähese süsinikdioksiidi heitega majandusele eeldab märkimisväärset innovatsiooni. Vajame teadust meie ees seisvate probleemide kindlakstegemiseks ja meie tegevuse suunamiseks.

Programmi Horisont 2020 näol on komisjonil võimas rahastamisvahend, mis aitab hoolitseda selle eest, et Euroopal oleks teadus, mida ta vajab. Sellega viiakse ellu strateegia ƒ„Euroopa 2020” juhtalgatus„Innovaatiline liit”, mille eesmärk on tagada Euroopa globaalne konkurentsivõime.

See 80 miljardi euro suuruse eelarvega uus ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm aastateks 2014–2020 on osa majanduskasvu hoogustamise ning uute töökohtade loomise strateegiast Euroopas.

Raamprogrammiga Horisont 2020 koondatakse kogu ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamine ühe programmi alla. Põhitähelepanu on teaduslike läbimurrete muutmisel innovatiivseteks toodeteks ja teenusteks, mis pakuvad võimalusi ettevõtjatele ning muudavad inimeste elu paremaks. Eeskirjade ja menetluste lihtsustamisega vähendatakse ka bürokraatiat, et meelitada ligi tippteadlasi ning arvukalt erinevaid innovatiivseid ettevõtjaid.