Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Bra beslutsunderlag

Bra beslutsunderlag

Miljöpolitiken måste grunda sig på vetenskapliga belägg. Det ger den politisk legitimitet och ökar allmänhetens förtroende.

Beslutsfattarna behöver därför tillförlitlig, jämförbar och aktuell information om miljöläget och utvecklingen.

EU:s miljöpolitik bygger på olika informationskällor, bland annat miljöövervakning, data, indikatorer, konsekvensbedömningar, vanlig forskning och s.k. medborgarforskning som bedrivs av allmänheten.

De senaste årtiondena har metoderna för att samla in och använda uppgifterna förbättrats betydligt, men det finns fortfarande stora skillnader i datainsamlingen, kvaliteten är ojämn och de många källorna gör det svårare att använda uppgifterna.

Nu pågår flera EU-initiativ för att lösa problemen. Här är tre exempel.

Geodataportalen Inspire är ett försök att harmonisera och samla myndigheternas uppgifter för att skapa en miljökarta över Europa. Man vill göra det lättare för beslutsfattare och allmänheten att få en överblick över miljöläget och följa och förstå miljöeffekterna.

Seis – det gemensamma miljöinformationssystemet – är ett europeiskt initiativ för att göra det lättare att utbyta och använda miljöinformation. Systemet bygger på Inspire och gäller hela informationskedjan, från övervakningsnätverkens datainsamling till bearbetning och analys av uppgifterna. Det omfattar också spridning av uppgifterna och kommunikation med allmänheten.

Seis bygger på några viktiga principer. Miljöinformation bör förvaltas nära källan, samlas in en gång och delas för många syften. Den ska också vara lättillgänglig, begriplig och enkel att jämföra. Allmänheten bör kunna ta del av informationen på sitt eget språk och den ska stödjas genom fria och öppna programvarustandarder.

Copernicus, det europeiska jordövervakningsprogrammet, kombinerar uppgifter från övervakningsstationer på land, till sjöss och i luften med information från jordobservationssatelliter. Syftet är att få fram uppgifter som är relevanta för miljöpolitiken.

På så vis kan man undvika dubbelarbete och minska onödig administration för myndigheterna.