Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Kvalitné informácie pre kvalitnú politiku

Európska komisia sa snaží založiť svoje návrhy na riadnom monitorovaní, výskume a posudzovaní vplyvu prostredníctvom vyspelých nových technológií s cieľom pomôcť tvorcom politík pri ich rozhodovaní.

Politika v oblasti životného prostredia musí byť založená na vedeckých poznatkoch. Toto východisko vytvára politickú legitimitu a zabezpečuje dôveru verejnosti.

Tvorcovia politiky preto potrebujú spoľahlivé, porovnateľné a aktuálne informácie o stave nášho životného prostredia a o pretrvávajúcich alebo vznikajúcich trendoch.

Pri navrhovaní politiky v oblasti životného prostredia Komisia využíva rôzne zdroje informácií vrátane monitorovania životného prostredia, environmentálnych údajov, ukazovateľov a hodnotení spojených s vykonávaním právnych predpisov EÚ, oficiálneho vedeckého výskumu a „občianskych vedeckých“ iniciatív.

Počas uplynulých desaťročí sme boli svedkami významného pokroku v spôsobe zberu a využitia týchto informácií, ale zber údajov je naďalej premenlivý, ich kvalita nevyvážená a príliš veľa zdrojov často znamená ťažší prístup k informáciám.

Na úrovni EÚ prebieha viacero iniciatív, ktorých cieľom je riešiť tieto problémy.

Infraštruktúra pre priestorové informácie INSPIRE predstavuje úsilie o harmonizáciu a integráciu údajov poskytovaných verejnými orgánmi s cieľom vytvoriť environmentálnu mapy Európy. Tvorcom politík a verejnosti uľahčí porozumieť vplyvom na životné prostredie, ktorých sme svedkami a umožní im získať prehľad o stave životného prostredia.

SEIS (spoločný systém environmentálnych informácií) je celoeurópska iniciatíva na zlepšenie výmeny a opätovného používania environmentálnych informácií. SEIS stavia na INSPIRE a zameriava sa na celú reťaz environmentálnych informácií od zberu údajov cez monitorovacie siete po spracovanie a analýzu údajov. Zahŕňa aj distribúciu a komunikáciu údajov, ktoré sú určené okrem iného širokej verejnosti.

SEIS sa riadi viacerými kľúčovými zásadami. Environmentálne informácie by sa mali spravovať blízko svojho zdroja, mali by sa zbierať jednorazovo a vymieňať na mnoho účelov, mali by byť rýchlo a ľahko dostupné a porovnateľné. Verejnosť by k nim mala mať prístup vo svojom jazyku prostredníctvom bezplatného a otvoreného softvéru.

Tretia iniciatíva KOPERNIKUS (Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť) kombinuje údaje z pozemných, morských a vzdušných monitorovacích staníc s údajmi zo satelitov na pozorovanie Zeme. Cieľom je vytvorenie súborov environmentálnych údajov významných pre tvorbu politiky v oblasti životného prostredia a podpora realizácie politiky.

Tieto prístupy pomôžu predísť zdvojeniu úsilia a odstrániť zbytočné administratívne zaťaženie verejných orgánov.