Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Cothaíonn faisnéis mhaith beartais mhaithe

Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún Eorpach gach togra a bhunú ar mhonatóireacht, taighde agus measúnú tionchair iontaofa, trí theicneolaíochtaí nua sofaisticiúla a úsáid, chun cabhair a thabhairt do lucht déanta beartais na roghanna cearta a dhéanamh.

Ní foláir bunús láidir eolaíoch a bheith le beartas comhshaoil. Cuireann sé sin le dlisteanacht ar leibhéal polaitiúil, agus tugann sé creidiúint don bheartas i measc an phobail.

Tá faisnéis iontaofa, inchomparáide agus cothrom le dáta de dhíth ar lucht déanta beartais, dá bhrí sin, faoin mbail atá ar ár dtimpeallacht agus faoi threochtaí dianseasmhacha nó treochtaí atá ag teacht chun cinn.

Agus an beartas comhshaoil á tharraingt suas aige, úsáideann an Coimisiún foinsí éagsúla faisnéise, mar shampla monatóireacht ar an gcomhshaol, sonraí, táscairí agus measúnuithe atá nasctha le cur chun feidhme reachtaíocht an AE, taighde foirmiúil eolaíochta agus tionscnaimh eolaíochta na saoránach.

Le blianta beaga anuas, tá feabhas mór tagtha ar an tslí a bhailítear agus a úsáidtear an fhaisnéis seo, ach bíonn bailiú sonraí ag athrú i gcónaí, ní bhíonn cáilíocht na sonraí mar an gcéanna, agus bíonn rochtain ar na sonraí deacair uaireanta de bharr líon mór na bhfoinsí.

Tá roinnt tionscnamh ar siúl faoi láthair ar leibhéal an AE chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna sin.

Iarracht atá sa chlár INSPIRE sonraí ó chomhlachtaí poiblí a chomhchuibhiú agus a comhthathú chun léarscáil de chomhshaol na hEorpa a chur le chéile. Beidh sé níos éasca, dá bhrí sin, do lucht déanta beartais agus don phobal léargas a fháil ar an mbail atá ar an gcomhshaol, agus an tionchar atá á imirt ar an gcomhshaol a thuiscint de réir mar a thiteann sé amach.

Tionscnamh é SEIS, an Comhchóras um Fhaisnéis Chomhshaoil, atá á chur i bhfeidhm ar fud na hEorpa chun roinnt agus athúsáid faisnéise comhshaoil a fheabhsú. Is forbairt é SEIS ar chlár INSPIRE, agus díríonn sé ar shlabhra iomlán na faisnéise comhshaoil, ó bhailiú sonraí a dhéanann líonraí monatóireachta go dtí próiseáil agus anailís na sonraí sin. Clúdaíonn sé freisin na sonraí sin a thabhairt don phobal i gcoitinne agus iad a scaipeadh ina measc.

Tá roinnt príomhphrionsabal ag SEIS. Ba cheart faisnéis chomhshaoila bhainistiú gar d'fhoinse na faisnéise sin, níor cheart í a bhailiú ach uair amháin, agus í a mhalartú chun críocha éagsúla, ba cheart í a bheith ar fáil gan stró agus teacht a bheith uirthi go héasca, agus í a bheith inchomparáide go héasca. Ba cheart an fhaisnéis sin a bheith ar fáil don phobal ina theanga féin, agus ba cheart í a chothú trí chaighdeáin bogearraí atá oscailte agus saor in aisce a úsáid.

Maidir leis an tríú tionscnamh COPERNICUS (Monatóireacht Dhomhanda don Chomhshaol agus don tSábháilteacht), is tionscnamh é atá ceaptha sonraí ó stáisiúin monatóireachta talún, farraige agus aeir a chur le chéile ag úsáid sonraí ó shatailítí a bhreathnaíonn an Domhan. Tá sé mar aidhm leis seo tacair de shonraí comhshaoil a sholáthar a mbeidh lucht déanta beartais in ann úsáid a bhaint astu, agus a thacóidh le cur chun feidhme beartas.

Má chloítear leis an gcur chuige seo, seachnófar dúbláil na hoibre agus cuirfear deireadh le hualaí riaracháin gan chúis ar na húdaráis phoiblí.