Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Tietoon perustuva toimintapolitiikka

Euroopan komissio pyrkii perustamaan ympäristöalalla tekemänsä ehdotukset tarkkaan seurantaan, tutkimukseen ja vaikutustenarviointiin, joissa käytetään uutta, edistynyttä teknologiaa. Näin päättäjien on helpompi tehdä hyviä ratkaisuja.

Ympäristöpolitiikalla on oltava vankka tieteellinen perusta. Tämä takaa poliittisen oikeutuksen ja vahvistaa yleistä luottamusta.

Siksi päättäjät tarvitsevat luotettavaa, vertailukelpoista ja ajantasaista tietoa ympäristön tilasta sekä nykyisistä ja uusista suuntauksista.

Komissio käyttää ympäristöpolitiikan laatimisessa useita tietolähteitä, kuten ympäristönseurantaa, EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyviä arviointeja, tietoja ja indikaattoreita, virallisia tieteellisiä tutkimuksia sekä nk. kansalaisten tiedealoitteita.

Tietojen keruu- ja käyttömenetelmät ovat parantuneet huomattavasti viime vuosikymmeninä. Tiedonkeruu on kuitenkin epäyhtenäistä, tiedon laatu on epätasaista ja liian monien lähteiden käyttö voi vaikeuttaa tiedon saatavuutta.

EU:n tasolla on parhaillaan käynnissä useita hankkeita tilanteen parantamiseksi.

INSPIRE on hanke, jonka avulla yhtenäistetään ja yhdistetään julkisista elimistä saatavia tietoja ja laaditaan Euroopan ympäristökartta. Tämä auttaa päättäjiä ja kansalaisia saamaan yleiskuvan ympäristön tilasta ja ymmärtämään ympäristövaikutuksia, kun niitä ilmenee.

Yhteinen ympäristötietojärjestelmä SEIS on Euroopan laajuinen hanke, jonka avulla parannetaan ympäristötietojen jakamista ja uudelleenkäyttöä. SEIS-järjestelmä perustuu INSPIRE-hankkeeseen, ja siihen sisältyy ympäristötietojen koko ketju: seurantaverkostojen kautta tapahtuva tietojenkeruu, tietojen käsittely ja analysointi sekä tiedonvälitys ja tiedotus myös suurelle yleisölle.

Yhteisellä ympäristötietojärjestelmällä on useita pääperiaatteita. Ympäristötietoja tulisi hallita lähellä tiedonlähdettä, ne tulisi kerätä kerran ja jakaa moniin tarkoituksiin ja niiden tulisi olla helposti ja nopeasti saatavilla sekä helposti verrattavissa. Yleisön tulisi voida käyttää ympäristötietoja omalla kielellään, ja niitä tulisi tukea ilmaisin ja avoimin ohjelmistostandardein.

Copernicus-hankkeen (Euroopan maanseurantaohjelma) tarkoituksena on yhdistää maalla, merellä ja ilmassa toimivilta mittausasemilta saatuja tietoja kaukokartoitussatelliittien tietoihin. Tavoitteena on laatia ympäristöpoliittiseen päätöksentekoon liittyviä ympäristötietokokonaisuuksia ja tukea politiikan täytäntöönpanoa.

Nämä toimintamallit auttavat vähentämään toimien päällekkäisyyttä ja poistamaan turhaa hallinnollista rasitusta.