Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Jälgige meid

Facebook

Hea poliitika aluseks on hea teave

Euroopa Komisjoni eesmärk on võtta oma ettepanekute koostamisel aluseks kindlad seireandmed, teadusuuringud ja mõju hindamine, kasutades uusi kõrgetasemelisi tehnoloogiaid, et aidata poliitikakujundajatel teha õigeid valikuid.

Keskkonnapoliitikat peavad toetama põhjalikud teaduslikud tõendid. See suurendab poliitilist legitiimsust ja üldsuse usaldust.

Seega vajavad poliitikakujundajad usaldusväärset, võrreldavat ja ajakohast teavet meie keskkonna seisundi ning olemasolevate ja uute suundumuste kohta.

Euroopa Komisjon kasutab keskkonnapoliitika väljatöötamisel paljusid teabeallikaid, sh keskkonnaseiret, andmeid, ELi õigusaktide rakendamisega seotud näitajaid ja hinnanguid, ametlikke teadusuuringuid ning kodanike teadusalgatusi.

Selle teabe kogumine ja kasutamine on viimastel aastakümnetel oluliselt paranenud. Andmete kogumine on aga jätkuvalt muutlik ja nende kvaliteet ebaühtlane ning liiga paljude allikate kasutamine võib raskendada nende kättesaadavust.

Nende probleemide lahendamiseks on praegu ELi tasandil käimas mitu projekti.

Algatuse INSPIRE eesmärk on ühtlustada ja ühendada avaliku sektori asutuste valduses olevad andmed, et luua Euroopa keskkonnakaart. Selle abil on poliitikakujundajatel ja üldsusel lihtsam saada ülevaadet keskkonna seisundist ning mõista keskkonnale avalduvat mõju selle ilmnemisel.

Ühine keskkonnateabesüsteem SEIS on üleeuroopaline algatus, mille eesmärk on parandada keskkonnateabe jagamist ja taaskasutamist. SEIS põhineb algatusel INSPIRE ning see keskendub kogu keskkonnateabe ahelale seirevõrgustike kaudu toimuvast andmete kogumisest nende töötlemise ja analüüsimiseni. See hõlmab ka andmete levitamist ja nende teatavaks tegemist muu hulgas laiemale üldsusele.

SEIS lähtub mitmest aluspõhimõttest. Keskkonnateavet tuleks hallata teabeallika lähedal, seda tuleks koguda ühe korra ja jagada mitmesugustel eesmärkidel, teave peaks olema kiiresti ja hõlpsasti kättesaadav ning kergesti võrreldav. Teave peaks olema kodanikele kättesaadav nende emakeeles ning seda tuleks toetada tasuta ja avatud tarkvarastandarditega.

Kolmanda algatusega COPERNICUS (üleilmne keskkonna- ja turvaseire) soovitakse ühendada maismaa-, mere- ja õhuseirejaamade andmedmaavaatlussatelliitide andmetega. Eesmärk on koostada keskkonnapoliitika kujundamiseks vajalikke keskkonnaandmete kogusid ja toetada keskkonnapoliitika rakendamist.

Need meetmed aitavad vältida topelttööd ja ametiasutuste tarbetut halduskoormust.