Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Καλή πληροφόρηση για καλές πολιτικές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να στηρίζει τις προτάσεις της στη σταθερή παρακολούθηση, στην έρευνα και στις εκτιμήσεις επιπτώσεων, χρησιμοποιώντας νέες εξελιγμένες τεχνολογίες ώστε να βοηθά τους πολιτικούς ιθύνοντες να κάνουν τις σωστές επιλογές.

Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να στηρίζεται σε αδιάσειστα επιστημονικά δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η πολιτική νομιμότητα και διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών.

Επομένως, οι πολιτικοί ιθύνοντες χρειάζονται αξιόπιστες, συγκρίσιμες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος καθώς και με τις παραμένουσες προκλήσεις ή τις αναδυόμενες τάσεις.

Για τη χάραξη της περιβαλλοντικής πολιτικής, η Επιτροπή χρησιμοποιεί διάφορες πηγές πληροφοριών, μεταξύ των οποίων την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, δεδομένα, δείκτες και εκτιμήσεις που συνδέονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, την επίσημη επιστημονική έρευνα και πρωτοβουλίες συμμετοχής των πολιτών στο επιστημονικό έργο.

Κατά τις πρόσφατες δεκαετίες έχουν συντελεστεί σημαντικές βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται και χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες, αλλά η συλλογή των δεδομένων δεν είναι σταθερή, η ποιότητά τους ποικίλλει, και η πληθώρα των πηγών πληροφόρησης δυσκολεύει την πρόσβαση σ' αυτές.

Επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη σε επίπεδο ΕΕ σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Το INSPIRE είναι μια προσπάθεια εναρμόνισης και ενοποίησης δεδομένων προερχόμενων από δημόσιους φορείς για τη δημιουργία ενός περιβαλλοντικού χάρτη της Ευρώπης. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι ευκολότερο για τους πολιτικούς ιθύνοντες και για το κοινό να ενημερώνονται σφαιρικά για την κατάσταση του περιβάλλοντος και να κατανοούν τις περιβαλλοντικές συνέπειες μόλις αυτές εκδηλώνονται.

Το SEIS, το Ενιαίο Σύστημα Πληροφοριών για το Περιβάλλον, είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη βελτίωση της ανταλλαγής και επαναχρησιμοποίησης των περιβαλλοντικών πληροφοριών. Το SEIS βασίζεται στο INSPIRE και εστιάζει σε ολόκληρη την αλυσίδα περιβαλλοντικών πληροφοριών, από τη συλλογή των δεδομένων μέσω δικτύων παρακολούθησης μέχρι την επεξεργασία και την ανάλυσή τους. Καλύπτει επίσης τη διάδοση και κοινοποίηση των δεδομένων, μεταξύ άλλων και στο ευρύ κοινό.

Το SEIS διέπεται από μια σειρά βασικών αρχών. Οι περιβαλλοντικές πληροφορίες πρέπει να υπόκεινται σε διαχείριση κοντά στην πηγή τους, πρέπει να συλλέγονται μία φορά και να χρησιμοποιούνται από κοινού για πολλούς σκοπούς. Πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμες και εύκολα συγκρίσιμες και προσιτές στο κοινό. Πρέπει να διατίθενται στους πολίτες στη γλώσσα τους και να υποστηρίζονται μέσω δωρεάν λογισμικού και ανοικτών προτύπων δεδομένων.

Μια τρίτη πρωτοβουλία με την ονομασία COPERNICUS (Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας), συνδυάζει δεδομένα από επίγειους σταθμούς παρακολούθησης - σε ξηρά, θάλασσα και αέρα - με δεδομένα από γεωσκοπικούς δορυφόρους. Στόχος είναι η δημιουργία συνόλων περιβαλλοντικών δεδομένων για τη χάραξη περιβαλλοντικών πολιτικών και για τη στήριξη της εφαρμογής τους.

Οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις θα βοηθήσουν στην αποφυγή τυχόν αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών και στην εξάλειψη περιττού διοικητικού φόρτου για τις δημόσιες αρχές.