Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Следвайте ни

Facebook

Добра информираност за добри политики

Европейската комисия се стреми да основава предложенията си на солиден мониторинг, изследвания и оценка на въздействието, като използва прецизни нови технологии, за да помага на създателите на политики да направят правилния избор.

Политиката за околната среда трябва да се основава на солидни научни факти. Така се гарантира политическа легитимност и се изгражда обществено доверие.

Политиците имат нужда от надеждна, съпоставима и актуална информация за състоянието на околната среда и за възникващи или запазващи се тенденции.

При изготвянето на политиката за околната среда Комисията използва различни източници на информация, включително екологичен мониторинг, данни, показатели и оценки, свързани с прилагането на законодателството на ЕС, официални научни изследвания и граждански научни инициативи.

През последните десетилетия начинът на събиране и използване на тази информация бе значително подобрен, но събирането на данни остава променливо и с непостоянно качество, а наличието на твърде много източници може да затрудни достъпа.

В момента са в ход редица инициативи на равнище ЕС за справяне с тези проблеми.

INSPIRE е инициатива за хармонизиране и интегриране на данни от публичните органи с цел създаване на екологична карта на Европа. Това ще позволи на политиците и обществеността по-лесно да получат обща представа за състоянието на околната среда и да разберат въздействието на определени фактори върху нея.

SEIS, общата информационна система за околната среда, е общоевропейска инициатива за подобряване на обмена и повторната употреба на екологична информация. SEIS се основава на INSPIRE и е насочена към цялата верига от информация за околната среда — от събирането на данни от мрежи за наблюдение до обработката и анализа на данните. Системата обхваща и разпространението и съобщаването на тези данни, включително на широката общественост.

SEIS се базира на няколко основни принципа. Информацията за околната среда трябва да се управлява близо до своя източник, да се събира еднократно, да се обменя за много цели, да бъде лесно достъпна и на разположение и да бъде лесно съпоставима. Информацията трябва да бъде достъпна за гражданите на техния собствен език и да се поддържа чрез безплатен софтуер с отворен код.

Третата инициатива, „Коперник“ (глобален мониторинг на околната среда и сигурността), е инициатива за комбиниране на данни от земни, морски и въздушни наблюдателни станции с данни от спътници за наблюдение на Земята. Целта е да се събират набори от екологични данни, които са от значение за политиката за околната среда и улесняват нейното прилагане.

Тези подходи ще помогнат да се избягва дублирането на усилия и да се премахне ненужната административна тежест за обществените органи.