Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Predchádzanie znečisťovaniu

Právne predpisy EÚ sú založené na zásade, že znečisťovateľ platí za škody, ktoré spôsobí.

Znečistenie môže mať vážne následky na zdravie. Úsilie EÚ sa sústreďuje na zastavenie znečisťovania skôr, ako k nemu dôjde a jeho spoplatnenie, pričom cieľom je preniesť na znečisťovateľov zodpovednosť za ich činnosť.

Každý rok predčasne zomierajú státisíce Európanov na ochorenia súvisiace s dýchaním znečisteného vzduchu. Priemysel, doprava a zariadenia na domáce vykurovanie prispievajú k znečisťovaniu ovzdušia, EÚ preto využíva opatrenia na zastavenie znečisťovania skôr, ako k nemu naozaj dôjde.

Potvrdzujú to aj úspešné príklady – počas uplynulých desaťročí sme dosiahli výrazný pokrok v oblasti boja proti znečisťujúcim látkam, ktoré spôsobujú kyslé dažde. Európa má však stále problémy s malými čiastočkami nazývanými tuhé častice a s prízemným ozónom.

Tuhé častice prenikajú hlboko do pľúc s vážnymi následkami pre zdravie človeka. Cieľom právnych predpisov EÚ je zabezpečiť postupné zníženie ich úrovní v ovzduší. Komisia k tejto úlohe pristupuje s plnou vážnosťou a podnikla právne kroky, aby prinútila členské štáty k primeranému presadzovaniu právnych predpisov.

Takisto potrebujeme silné politiky na ochranu vôd, preto rámcová smernica o vode stanovuje ambiciózne ciele na obnovenie pôvodného stavu európskych vôd.

Ďalšie opatrenia zabezpečujú riadne nakladanie s odpadom, čistotu vody na kúpanie, zdravie pitnej vody a zachovanie čistých morí. Rovnako sa kontroluje aj znečistenie spôsobené poľnohospodárskou činnosťou, pretože v dôsledku vyplavovania hnojív z polí do vody môže dôjsť k premnoženiu škodlivých rias.

EÚ uplatňuje aj prísne kontroly chemických látok. Väčšina výrobných postupov závisí od chemických látok, ale niektoré látky predstavujú riziko pre zdravie človeka a životné prostredie. EÚ čelí týmto hrozbám prostredníctvom právnych predpisov REACH, ktoré bremeno dokazovania, že chemické látky uvedené na trh sú bezpečné, prenášajú na priemyselných výrobcov.

Údaje sú verejne dostupné v rámci centrálnej databázy a pomôžu preklenúť súčasnú informačnú medzeru v oblasti chemických látok. Takisto existujú pravidlá pre postupné vyradenie najnebezpečnejších chemických látok.

Všetko môže byť potenciálnym zdrojom znečistenia. Európske právne predpisy v oblasti životného prostredia sú založené na zásade znečisťovateľ platí, ktorá identifikuje zdroje znečisťovania a núti znečisťovateľov, aby platili za spôsobené škody. Podniky to povzbudzuje k tomu, aby odstraňovali nebezpečné látky znečisťujúce ovzdušie skôr, ako spôsobia škody na životnom prostredí.