Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Seko mums

Facebook

Piesārņojuma novēršana

ES tiesību aktu pamatā ir princips, ka piesārņotāji maksā par nodarīto kaitējumu.

Piesārņojums var visai negatīvi ietekmēt veselību. ES cenšas novērst piesārņojumu vēl pirms tā rašanās un uzliek piesārņotājiem pienākumu atbildēt par nodarīto kaitējumu — neko darīt, jāmaksā vien ragā.

Katru gadu simtiem tūkstoši eiropiešu priekšlaikus šķiras no dzīves, jo gaiss, ko viņi elpo, ir piesārņots. Rūpniecība, transports un apkure piesārņo gaisu, tāpēc ir ieviesti pasākumi, lai novērstu piesārņojumu, pirms vēl tas ir radies.

Ir arī veiksmes stāsti — pēdējos gadu desmitos esam guvuši labus panākumus, samazinot piesārņojumu, kas izraisa skābo lietu. Tomēr Eiropā joprojām ir problēmas ar sīksīkām daļiņām, ko sauc par cietajām daļiņām, un ar piezemes ozona veidošanos.

Cietās daļiņas elpojot nokļūst dziļi plaušās, kur tās var izraisīt nopietnas veselības problēmas. ES tiesību akti cenšas panākt, lai šo daļiņu līmenis laika gaitā samazinātos. Komisija šo jautājumu uztver ļoti nopietni, un ir veikti juridiski pasākumi pret dalībvalstīm, lai tās pareizi īstenotu savus tiesību aktus.

Mums ir vajadzīga arī stingra politika ūdens resursu aizsardzībai. Tāpēc Ūdens pamatdirektīvā ir noteikti vērienīgi mērķi, lai panāktu Eiropas ūdeņu atveseļošanos.

Citi tiesību akti gādā par notekūdeņu attīrīšanu, peldvietu ūdens tīrību, dzeramā ūdens kvalitāti un to, lai netiktu piesārņota jūra. Tiek kontrolēts arī piesārņojums, kas rodas lauksaimniecībā, jo minerālmēsli no tīruma ar nokrišņiem var tikt ieskaloti upēs un ezeros, kur tie izraisa aļģu ziedēšanu, kas kaitē citām dzīvajām radībām ūdenī.

Eiropas Savienība stingri pārrauga arī ķīmiskās vielas. Ražošanas procesos lielākoties izmanto ķīmiskās vielas, bet dažas no tām apdraud cilvēku veselību un vidi. ES šo problēmu risina ar REACH — tiesību aktu kopumu, kas rūpniecības uzņēmumiem uzliek pienākumu pierādīt, ka tirgū laistās ķīmiskās vielas ir drošas.

Dati ir publiski pieejami centrālajā datubāzē, un tie palīdzēs novērst pašreizējo informācijas trūkumu attiecībā uz ķīmiskajām vielām. Citi noteikumi savukārt paredz pakāpeniski atteikties no visbīstamāko ķimikāliju lietošanas.

Piesārņojumam vienmēr ir savs avots. Eiropas vides tiesību aktu pamatā ir princips “piesārņotājs maksā”. Vispirms tiek atrasts piesārņojuma avots, un piesārņotājiem jāmaksā par nodarīto kaitējumu. Tas rosina uzņēmumus izņemt kaitīgās vielas no aprites, iekams ir nodarīts posts.