Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Truailliú a chosc

Tá dlíthe an AE bunaithe ar an bprionsabal go gcaithfidh truaillaitheoirí íoc as an díobháil a dhéanann siad féin.

D'fhéadfadh tionchar tromchúiseach a bheith ag truailliú ar an tsláinte. Tá iarrachtaí an AE dírithe ar dheireadh a chur le truailliú sula dtarlaíonn sé, agus ar phraghas a ghearradh as an truailliú a dhéantarionas go mbeidh truaillitheoirí freagrach as a ndéanann siad.

Gach bliain faigheann na céadta míle duine de mhuintir na hEorpa bás anabaí toisc go n-análann siad aer truaillithe. Cuireann an tionsclaíocht, an t-iompar agus an córas téimh baile le truailliú aeir agus, dá bhrí sin, tá bearta curtha i bhfeidhm againn chun stop a chur leis an truailliú sula dtarlaíonn sé.

D'éirigh leis na bearta seo go pointe áirithe – le blianta beaga anuas tá dul chun cinn maith déanta i dtaobh na dtruailleán is cúis le báisteach aigéadach. Ach tá fadhbanna ag an Eoraip i gcónaí le cáithníní bídeacha ar a dtugtar ábhar cáithníneach, agus le hózón ar leibhéal na talún.

Téann ábhar cáithníneach isteach go domhain sna scamhóga, agus bíonn toradh tromchúiseach air sin. Tá reachtaíocht an AE ceaptha a chinntiú go dtitfidh na leibhéil sin amach anseo. Tuigeann an Coimisiún a thromchúisí is atá an fhadhb seo, agus tá bearta dlíthiúla déanta chun iallach a chur ar na Ballstáit a reachtaíocht féin a chur i bhfeidhm i gceart.

beartais láidre chun uiscí a chosaint de dhíth orainn freisin, agus sa Chreat-Treoir Uisce tá spriocanna uaillmhianacha leagtha síos chun uiscí na hEorpa a thabhairt ar ais go dtí an bhail nádúrtha a bhíodh orthu.

Tá bearta eile ann a chinntíonn go ndéantar fuíolluisce a chóireáil, go bhfuil uiscí snámha glan, go bhfuil uisce óil sláintiúil, agus nach bhfuil aon truailliú sna farraigí. Tá rialú á dhéanamh ar thruailliú ón talmhaíocht freisin, mar nuair a ritheann leasachán ó ghoirt isteach san uisce, is minic a fhásann algaí díobhálacha dá bharr.

rialacha déine curtha i bhfeidhm ag an AE maidir le ceimiceáin. Bíonn formhór na bpróiseas táirgthe ag brath ar cheimiceáin, ach tá baol ó roinnt ceimiceán do shláinte an duine agus don chomhshaol. Freagra an AE ar an mbaol sin is ea REACH, reachtaíocht a chuireann iallach ar lucht tionscail cruthúnas a thabhairt go bhfuil na ceimiceáin atá á gcur ar an margadh acu sábháilte.

Cuirtear sonraí ar fáil go poiblí trí bhunachar sonraí lárnach, agus beidh sin ina chúnamh chun an bhearna atá ann faoi láthair i dtaobh faisnéise faoi cheimiceáin a líonadh. Tá rialacha ann freisin i dtaobh fáil réidh de réir a chéile leis na ceimiceáin is dainséaraí.

Bíonn foinse éigin ag an truailliú i gcónaí. Tá reachtaíocht chomhshaoil na hEorpa bunaithe ar an bprionsabal "íoc mar a thruaillítear", prionsabal a aimsíonn foinse an truaillithe agus a chuireann iallach ar an té a thruaillíonn íoc as an díobháil atá déanta. Spreagadh is ea é sin do ghnólachtaí fáil réidh le truailleáin dhíobhálacha sula ndéantar aon díobháil.