Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Следвайте ни

Facebook

Предотвратяване на замърсяването

Законите на ЕС се основават на принципа, че замърсителите трябва да плащат за причинените щети.

Замърсяването може да има тежки последици за здравето. Усилията на ЕС са насочени към спиране на замърсяването преди то да е станало факт и към определянето на цена за него, за да бъде търсена от замърсителите отговорност за техните действия.

Всяка година стотици хиляди европейци умират преждевременно заради дишане на замърсен въздух. Промишлеността, транспортът и отоплението за битови цели допринасят за замърсяването на въздуха, затова сме подготвили мерки за неговото спиране преди то да е станало факт.

Има примери за успехи в това отношение — през последните десетилетия бе постигнат значителен напредък по отношение на замърсителите, причиняващи киселинен дъжд. Но Европа все още има проблеми с малки частици, наричани твърди частици и с приземния озон.

Твърдите частици проникват дълбоко в белите дробове, което има сериозни последици. Целта на законодателството на ЕС е да се гарантира, че равнищата ще спаднат с течение на времето. Комисията се отнася към този въпрос много сериозно и предприема правни действия, за да накара страните членки да приложат законодателството си по подходящ начин.

Също така са ни нужни силни политики за защита на водите, затова Рамковата директива за водите определя амбициозни цели за връщане на водите в Европа в нормалното им състояние.

Други мерки гарантират преработката на отпадните води, чистотата на водите за къпане, здравословността на питейната вода, както и че моретата не са замърсени. Контролира се и замърсяването от селското стопанство, тъй като когато изкуствените торове се отмиват от полето във водата, може да се стигне до вреден цъфтеж на водорасли.

В ЕС се извършват също така строги проверки на химичните вещества. В повечето производствени процеси се разчита на химични вещества, но някои химикали крият рискове за човешкото здраве и околната среда. ЕС се противопоставя на тази опасност с помощта на REACH — законодателство, задължаващо индустрията да докаже, че продаваните на пазара химични вещества са безопасни.

Данните се оповестяват публично чрез централна база данни и ще помогнат за премахване на настоящия недостиг на информация относно химичните вещества. Съществуват и правила за постепенно изваждане от употреба на най-опасните химикали.

Замърсяването винаги има някакъв източник. Европейското екологично законодателство се основава на принципа „замърсяващият плаща“, който определя източника на замърсяване и задължава замърсителите да плащат за нанесените щети. Това насърчава предприятията да отстраняват вредните замърсители преди да са причинени щети.