Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Instagram
  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Διατηρώντας το νερό καθαρό

Σοβαροί έλεγχοι που προβλέπονται από τη νομοθεσία περιορίζουν την ποσότητα των χημικών και λιπασμάτων που μπορούν να μεταφέρονται από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε ρέματα και ποτάμια.

Η βελτίωση της ποιότητας του νερού αποτελεί βασική συνιστώσα της πολιτικής της ΕΕ για τα ύδατα. Με την πάροδο του χρόνου, πολλά από τα ποτάμια, τα ρέματα, τις λίμνες και τα παράκτια ύδατα της ΕΕ έχουν ρυπανθεί και τα υδάτινα οικοσυστήματα έχουν επηρεαστεί από αλλαγές στις υδάτινες οδούς. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ έχει θεσπίσει μέτρα για την επιστροφή των υδάτων στη φυσική τους κατάσταση.

Η Επιτροπή λαμβάνει τακτικές εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού από τα κράτη μέλη, τις οποίες και μελετά προσεκτικά. Ως επί το πλείστον η ΕΕ διαθέτει εξαιρετική ποιότητα πόσιμου νερού, παρότι η κατάσταση δεν είναι τόσο θετική στις αγροτικές περιοχές.

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπορούν να αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης, καθώς τα λιπάσματα, η κοπριά και τα φυτοφάρμακα καταλήγουν συνήθως μέσω της απορροής σε ποταμούς, ρέματα και λίμνες. Στο χωράφι βοηθούν στην ανάπτυξη των καλλιεργειών αλλά στο νερό μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρή αύξηση των φυκών. Μειώνεται έτσι το επίπεδο του οξυγόνου στο νερό, προκαλώντας ασφυξία στα ψάρια και σε άλλους οργανισμούς. Επομένως εφαρμόζονται αυστηροί έλεγχοι σχετικά με το τι προϊόντα χρησιμοποιούνται στα χωράφια και πότε.

Τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την εξόντωση ανεπιθύμητων παράσιτων ή ζιζανίων μπορούν να έχουν καταστροφικές συνέπειες για τα υδρόβια φυτά και οργανισμούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαγορεύονται οι ψεκασμοί από αέρος, οι δε υδάτινες οδοί προστατεύονται από ζώνες προστασίας.

Ορισμένες βιομηχανίες παράγουν ουσίες οι οποίες βλάπτουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, αλλά η αυστηρή νομοθεσία και οι καθαρότερες τεχνολογίες έχουν περιορίσει τη ρύπανση των υδάτων που προκαλείται από τη βιομηχανική δραστηριότητα.

Τα περισσότερα λύματα υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να αφαιρείται η οργανική ύλη και, σε μεγάλο επίσης ποσοστό, υπόκεινται σε απολύμανση ή επεξεργασία για την αφαίρεση των λιπασμάτων. Ωστόσο, σε πολλές ακόμα περιοχές της Ευρώπης απαιτείται βελτίωση των συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων.

Οι άνθρωποι μπορούν επίσης να αποτελούν άμεση πηγή ρύπανσης. Τα φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούμε, εάν δεν απορρίπτονται σωστά, μπορούν να καταλήγουν στο έδαφος, σε ποτάμια και σε λίμνες, με βλαβερές συνέπειες για τα φυτά και τα ζώα.

Ωστόσο, στο μεγαλύτερο μέρος τους, τα ύδατα κολύμβησης της ΕΕ είναι σήμερα καθαρά και το ποσοστό των σημείων κολύμβησης γλυκού νερού που υπάγεται στην ανώτερη κατηγορία από πλευράς ποιότητας διπλασιάστηκε σχεδόν μεταξύ του 1990 και του 2009.