Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Säkra kemikalier

Enligt EU:s kemikalielagstiftning (Reachförordningen) är det industrins ansvar att granska de kemikalier som de använder och se till att de är säkra.

Kemikalier är en del av den moderna livsstilen. De flesta ämnen bidrar till att vi mår bra och förbättrar livskvaliteten, men en del kan skada hälsan och miljön. EU:s kemikaliepolitik ska se till att kemikalierna är säkra och att den europeiska industrin behåller sin internationella konkurrenskraft.

De mest oroväckande kemikalierna är de som

  • orsakar cancer, mutationer eller fertilitetsproblem
  • inte bryts ner i naturen utan ansamlas i kroppen hos människor och djur
  • påverkar människors och djurs hormonsystem.

Allvarliga föroreningar kan ansamlas i miljön och har hittats i bröstmjölk, blod, hår och fettvävnad. I vissa vattendrag kan hormonstörande kemikalier leda till att hanfiskarna blir honliknande och får anlag för ägg. Hos människan har kemikalier kopplats till flera hälsoproblem, t.ex. olika typer av cancer, astma, minskat antal spermier, fosterskador och försvagat immunsystem.

För att tackla problemen införde EU 2007 världens mest avancerade kemikalielagstiftning – Reachförordningen, som omfattar registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Förr var det upp till myndigheterna att visa att ett ämne var farligt, men ofta hade de inte tillräckligt med information för att kunna utvärdera och kontrollera ämnena. Reachförordningen vänder på bevisbördan. Nu är det i stället industrin som måste garantera att deras kemikalier är säkra.

Alla företag som tillverkar eller importerar över ett ton kemikalier måste registrera ämnena hos Europeiska kemikaliemyndigheten. De måste informera om ämnenas egenskaper och hantering. För ämnen som produceras i ännu större mängder måste de dessutom lägga fram en säkerhetsrapport.

Kemikaliemyndigheten kontroller företagens uppgifter och bestämmer tillsammans med nationella myndigheter vilka ämnen som behöver granskas.

Om en kemikalie utgör en allvarlig hälso- eller miljörisk, kan myndigheterna ingripa. De kan kräva ett tillstånd innan ämnet får släppas ut på marknaden eller ett förhandsgodkännande innan det får användas, begränsa ämnet eller förbjuda det helt.

Reachförordningen uppmuntrar företagen att ersätta de farligaste ämnena med säkrare alternativ.