Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanji tekst
  • Povećaj tekst

Budite u tijeku

Facebook

Kemikalije i sigurnost

U skladu sa zakonodavstvom REACH EU-a industrije su odgovorne provoditi istrage i osigurati sigurnost kemikalija koje koriste.

Kemikalije su dio suvremenog života. Mnoge od tih tvari doprinose našoj dobrobiti i unaprjeđuju kvalitetu našeg života, ali neke mogu naštetiti našem zdravlju ili okolišu. Cilj je politike EU-a o kemikalijama osigurati sigurnost kemikalija i zadržati konkurentnost industrije EU-a u međunarodnom okruženju.

Kemikalije koje su najveći izvor zabrinutosti:

  • uzrokuju rak ili mutacije ili štete reproduktivnom sustavu
  • ne razgrađuju se u okolišu i talože se u tijelu ljudi i životinja
  • utječu na hormonalne sustave ljudi i životinja.

Opasni onečišćivači mogu se taložiti u okolišu i pronađeni su u majčinom mlijeku, krvi, kosi i masnom tkivu. Kemikalije koje se nalaze u nekim vodama utječu na hormonalnu ravnotežu mogu uzrokovati feminizaciju riba i dovesti do toga da mužjaci proizvode jaja. Kemikalije uzrokuju niz zdravstvenih problema kod ljudi, uključujući različite vrste raka, astmu, smanjenu gustoću sjemena, urođena onečišćenja i imunološke poremećaje.

U cilju suzbijanja tih problema, EU je donijela najnaprednije zakonodavstvo o kemikalijama u svijetu – REACH – koje je stupilo na snagu u 2007. REACH znači registracija, evaluacija, odobravanje i ograničavanje kemikalija.

U prošlosti su nadležna tijela morala dokazati da je određena tvar opasna i često su imala premalo informacija za evaluaciju i kontrolu tih tvari. REACH-om se to promijenilo i industrije su postale odgovorne za osiguranje sigurnosti kemikalija koje proizvode.

Sva poduzeća koja proizvode ili uvoze kemikalije u količinama od jedne tone ili više moraju registrirati te tvari pri Europskoj agenciji za kemikalije. Poduzeća moraju dati informacije o karakteristikama tvari i kako s njome treba postupati. Tvari koje se proizvode u velikim količinama moraju imati i izvješće o sigurnosti.

Agencija provjerava informacije koje dostavljaju poduzeća i, zajedno s nacionalnim tijelima, odlučuje koje je tvari potrebno dublje evaluirati.

Ako kemikalija predstavlja velik rizik za zdravlje ili okoliš, nadležna tijela mogu intervenirati. Ona mogu zahtijevati ishođenje odobrenja za stavljanje na tržište, uvjetovati uporabu te kemikalije prethodnim odobrenjem, ograničiti ju ili ju potpuno zabraniti.

REACH-om se potiču poduzeća da zamijene najopasnije tvari sigurnijim tvarima