Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Sledujte nás

Facebook

Bezpečnost chemických látek

REACH - právní předpis EU upravující registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek - činí podniky odpovědné za provedení příslušných analýz v zájmu zajištění bezpečnosti chemických látek, které používají.

Chemické látky a produkty jsou nedílnou součástí moderního světa. Většina těchto látek nám přináší spoustu výhod a zvyšuje kvalitu našeho života, některé však mohou poškodit naše zdraví nebo životní prostředí. Politika EU v této oblasti má zajistit bezpečnost chemických látek, které používáme, a zachovat mezinárodní konkurenceschopnost průmyslu EU.

Nejškodlivější chemické látky:

  • způsobují rakovinu nebo mutace, poškozují reprodukční systém
  • se v přírodě nerozkládají, znečišťují životní prostředí a shromažďují se v orgánech lidí i zvířat
  • narušují hormonální systém lidí i zvířat.

Vážné znečišťující látky se mohou kumulovat v životním prostředí a usazovat v živých organismech. Byly nalezeny například v lidském mateřském mléce, v krvi, ve vlasech či tukové tkáni. Dostanou-li se látky narušující hormonální rovnováhu do vodních zdrojů, mohou způsobovat tzv. feminizaci ryb (samci produkují jikry). U lidí je působení chemických látek spojováno s mnoha zdravotními problémy, mimo jiné s různými typy rakoviny, astmatem, nižším počtem spermií, porodními vadami a oslabeným imunitním systémem.

V zájmu řešení těchto otázek přijala EU jeden z nejmodernějších právních předpisů týkající se chemických látek na světě — nařízení REACH, které vstoupilo v platnost v roce 2007. REACH upravuje registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

V minulosti však ležela odpovědnost za prokázání nebezpečnosti určité látky na orgánech jednotlivých států. Ty však často neměly k řádnému posouzení a kontrole chemických látek dostatek informací. REACH tuto odpovědnost přenáší na dané odvětví. Podniky tak nyní mají povinnost zajistit, aby chemické látky, které vyrábějí, byly bezpečné.

Všechny podniky, které chemikálie vyrábějí nebo dovážejí v množství 1 tuny nebo větším, musejí tyto látky zaregistrovat u Evropské agentury pro chemické látky. Podniky navíc musejí poskytnout informace o vlastnostech dané látky a způsobu, jak s ní nakládat. U látek vyrobených ve větším množství je rovněž potřeba vypracovat zprávu o bezpečnosti.

Evropská agentura pro chemické látky pak informace poskytnuté podnikem zkontroluje a spolu s vnitrostátními orgány rozhodne, u kterých látek je třeba hlubší rozbor.

Jestliže chemická látka představuje vážné riziko pro zdraví nebo životní prostředí, mohou orgány zasáhnout. Mohou požadovat povolení k uvedení na trh, podmínit používání látky získáním předchozího povolení, její používání omezit nebo ji zakázat úplně.

REACH motivuje podniky k tomu, aby nejnebezpečnější látky nahradily bezpečnějšími.