Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Luftkvalitet

Dålig luftkvalitet till följd av föroreningar och utsläpp äventyrar människors hälsa och gör att många i EU dör i förtid.

Många människor i EU är mycket bekymrade över luftföroreningarna. Föreningarna skadar lungan och luftvägarna och kan orsaka astma, bronkit och kärlsjukdomar.

Generellt har luftkvaliteten visserligen blivit bättre, men luftföroreningar i form av fina partiklar och marknära ozon är fortfarande orsaken till att många i EU dör i förtid och kostar vården miljarder euro varje år.

Luftföroreningar skadar också miljön på olika sätt.

Surt regn beror på utsläpp av bl.a. svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak och skadar skogar, vattendrag, sjöar och andra miljöer.

Övergödning orsakas av att stora mängder kvävebaserade näringsämnen kommer ut i miljön. Övergödning är en av huvudorsakerna till förlusten av biologisk mångfald. Näringsämnena läcker ut i sjöar och vattendrag och ger upphov till algblomning som kväver djur och växter.

Marknära ozon påverkar växters blad och bromsar deras tillväxt och skadar på så sätt skog och vilda växter och minskar skördarna.

De flesta luftföroreningar kommer från energisektorn, uppvärmningen av hus, transportsektorn, jordbruket, avfallshanteringen och tunga industrier som stålverk och oljeraffinaderier.

EU-lagstiftningen innehåller stränga normer för följande föroreningar:

 • Partiklar – ytterst små föroreningar med en diameter på bråkdelar av en millimeter. Orsakas av transportsektorn, de flesta förbränningsprocesser och vissa industriprocesser.
 • Marknära ozon – bildas när kväveoxider reagerar med flyktiga organiska föreningar under inverkan av solljus, vilket gör ozon till ett särskilt problem på sommaren.
 • Flyktiga organiska föreningar från lösningsmedel, färg, lacker, bilavgaser och bensinstationer.
 • Kväveoxider, främst kvävedioxid, som skapas genom förbränning, t.ex. i bilmotorer och värmekraftverk.
 • Svaveldioxid från förbränningen av fossila bränslen.
 • Ammoniak från djuravfall och gödsel.
 • Tungmetaller från industriprocesser som metallrening och galvanisering, avfallsförbränning och koleldade kraftverk (kvicksilver).
 • Bensen – ett vanligt industriellt lösningsmedel från många olika källor, t.ex. industriprocesser, fordonsavgaser, bensinstationer, skogsbränder och cigaretter.