Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Znečistenie a kvalita ovzdušia v EÚ

Nízka kvalita ovzdušia spôsobená znečistením a emisiami vystavuje ľudí zdravotným rizikám a zapríčiňuje mnoho predčasných úmrtí v Európe.

Mnoho Európanov má obavy zo znečistenia ovzdušia. Poškodzuje pľúca a dýchacie cesty a spôsobuje astmu, zápal priedušiek a srdcovo-cievne ochorenia.

Napriek celkovému zlepšeniu kvality ovzdušia je jeho znečisťovanie jemnými časticami a prízemným ozónom stále príčinou mnohých predčasných úmrtí v EÚ každý rok a zníženej očakávanej dĺžky života. Náklady na zdravotnú starostlivosť dosahujú miliardy EUR ročne.

Znečisťovanie ovzdušia poškodzuje životné prostredie vo viacerých smeroch.

Acidifikácia znečisťujúcimi látkami ako oxid siričitý, oxidy dusíka a amoniak spôsobuje kyslé dažde, ktoré znečisťujú lesy, rieky, jazerá a ďalšie prírodné oblasti.

Eutrofizáciu spôsobujú vysoké úrovne dusíkatých živín, ktoré sa dostávajú do prírody. Eutrofizácia má najväčší podiel na strate biodiverzity. Tieto živiny sa dostávajú do jazier alebo vodných tokov, ich vplyvom sa množia riasy, ktoré znižujú obsah kyslíka vo vode a v dôsledku jeho nedostatku spôsobujú úhyn rýb a ďalších vodných živočíchov.

Prízemný ozón poškodzuje listy rastlín a spomaľuje ich rast, poškodzuje lesy a voľne rastúce rastliny a znižuje úrodnosť.

Znečistenie ovzdušia majú na svedomí najmä odvetvie energetiky, domáce vykurovacie systémy, ťažký priemysel, ako napr. oceliarne a rafinérie, doprava, poľnohospodárstvo a nakladanie s odpadom.

Právne predpisy EÚ stanovujú prísne normy pre:

 • Tuhé častice – malé čiastočky milimetrovej veľkosti. Zdrojom týchto častíc je doprava, väčšina foriem spaľovania a niektoré priemyselné postupy.
 • Prízemný ozón – vzniká pri reakcii oxidov dusíka a prchavých organických zlúčenín v prítomnosti slnečného svetla, čo je osobitným problémom v lete.
 • Emisie prchavých organických zlúčenín z rozpúšťadiel, náterových farieb a lakov, výfukových plynov automobilov a čerpacích staníc.
 • Oxidy dusíka vrátane oxidu dusičitého, ktoré vznikajú pri spaľovaní, napríklad motorov vo vozidlách a v tepelných elektrárňach.
 • Oxid siričitý, ktorý vzniká pri spaľovaní fosílnych palív.
 • Amoniak (NH3) uvoľnený z odpadu zvierat a hnojív.
 • Ťažké kovy uvoľnené pri postupoch priemyselnej výroby ako čistenie kovov a elektrolytické pokovovanie, spaľovanie odpadov a uhlia v elektrárňach (ortuť).
 • Široko využívané priemyselné rozpúšťadlo benzén je emitované z mnohých zdrojov vrátane priemyselných činností, výfukových plynov, čerpacích staníc, dymu z dreva a cigariet.