Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo

Sledujte nás

Facebook

Kvalita ovzduší v EU

Špatná kvalita ovzduší v důsledku emisí a obecného znečištění má negativní dopad na lidské zdraví a způsobuje v Evropě mnoho předčasných úmrtí.

Řada Evropanů se v současné době obává stupně znečištění ovzduší. Způsobuje totiž poškození dýchacího ústrojí a také například astma, zánět průdušek a kardiovaskulární onemocnění.

Ačkoli se kvalita ovzduší obecně zlepšuje, v důsledku jeho znečištění jemnými částicemi a výskytu přízemního ozonu každoročně v EU stále předčasně umírá mnoho lidí a zkracuje se průměrná délka života. Náklady na zdravotní péči v souvislosti s těmito zdravotními problémy se pohybují v řádu miliard eur ročně.

Znečištění ovzduší má negativní vliv i na životní prostředí.

Kyselé deště způsobené znečišťujícími látkami, jako je oxid siřičitý, oxid dusičitý či amoniak, poškozují lesy, řeky, jezera a přírodu obecně.

Eutrofizace je způsobena nadbytkem živin s obsahem dusíkatých látek. Významně se podílí na ztrátě biologické rozmanitosti. Tyto dusíkaté látky se dostávají do vodních toků, jezer a rybníků a vyvolávají rychlejší růst řas, což vede k narušení rovnováhy a úhynu ryb a ostatních živočichů.

Přízemní ozon poškozuje listy rostlin a zpomaluje jejich růst. Má negativní dopad na lesy a planě rostoucí rostliny a snižuje výnosy hospodářských plodin.

Většina látek způsobujících znečištění ovzduší pochází z energetiky, těžkého průmyslu jako např. ocelářství, z ropných rafinérií. Svou roli hraje samozřejmě doprava, zemědělství, zpracování odpadu, ale například i vytápění domácností.

Právní předpisy EU stanoví přísné normy pro:

 • Jemné částice — drobné částice velikosti zlomku milimetru. Zdrojem je zejména doprava, různé formy spalování a určité průmyslové procesy.
 • Přízemní ozon — vzniká při reakci oxidů dusíku a těkavých organických sloučenin za slunečního světla. Proto je jeho koncentrace vyšší v létě.
 • Těkavé organické sloučeniny z rozpouštědel, barev a laků a z výfukových plynů či u čerpacích stanic
 • Oxidy dusíku, včetně oxidu dusičitého, vznikající při spalování, například v motoru vozidel a v tepelných elektrárnách.
 • Oxid siřičitý vzniká při spalování fosilních paliv.
 • Amoniak (NH3) je emitován z živočišných odpadů a umělých hnojiv
 • Těžké kovy se uvolňují při průmyslových procesech, jako je čištění kovů a elektrolytické pokovování, spalování odpadů a spalování uhlí v elektrárnách (rtuť).
 • Benzen je široce používané průmyslové ředidlo, které se uvolňuje z mnoha různých zdrojů, včetně průmyslových činností, výfukových plynů motorových vozidel, u čerpacích stanic, z dýmu vznikajícího při spalování dřeva či z cigaretového kouře.