Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта

Следвайте ни

Facebook

Замърсяване и качество на въздуха в ЕС

Лошото качество на въздуха, дължащо се на замърсяване и вредни емисии, излага на риск здравето на хората и е причина за много случаи на преждевременна смърт в Европа.

Много европейци са сериозно загрижени за замърсяването на въздуха. То уврежда белите дробове и дихателните пътища и може да причини астма, бронхит и сърдечносъдови болести.

Въпреки подобряването на качеството на въздуха като цяло, замърсяването с фини частици и приземен озон продължава да води до преждевременната смърт на много хора в ЕС всяка година и до намаляване на очакваната продължителност на живота. Това струва милиарди евро годишно на здравните системи.

Замърсяването на въздуха вреди на околната среда по различни начини.

Замърсители като серен диоксид, азотни оксиди и амоняк водят до киселинен дъжд, замърсяващ гори, реки, езера и други природни области.

Еутрофикацията се причинява от високи равнища на базирани на азот хранителни вещества, които попадат в природата. Това явление допринася до голяма степен за загубата на биоразнообразие. Тези хранителни вещества проникват в езера или течащи води, като причиняват цъфтеж на водорасли, които задушават рибата и други представители на дивата флора и фауна.

Приземният озон уврежда листата на растенията и забавя техния растеж, нанася вреди на горите и дивите растения и води до намаляване на реколтата.

Замърсяването на въздуха в най-голяма степен се дължи на енергийния сектор, домашните отоплителни системи, на отрасли на тежката индустрия като стоманодобива и петролните рафинерии, транспорта, селското стопанство и преработката на отпадъци.

Законодателството на ЕС определя строги стандарти за:

 • твърди частици — малки частици с диаметър под милиметър. Източниците им са транспорт, повечето форми на изгаряне и някои промишлени процеси
 • приземен озон — образува се, когато азотни оксиди и летливи органични съединения реагират в присъствието на слънчева светлина, което води до особено сериозни проблеми през лятото.
 • летливи органични съединения , отделяни от разтворители, бои и лакове, както и от ауспусите на автомобилите и бензиностанциите
 • серни оксиди включително азотен диоксид, отделян при изгаряне — например от автомобилни двигатели или от топлоелектрически централи
 • серен диоксид —- образува се при изгаряне на изкопаеми горива
 • амоняк (NH3) — отделя се от животински отпадъци и торове
 • тежки метали — отделят се от промишлени процеси като пречистване на метали и галванопластика, изгаряне на отпадъци и на въглища в електрически централи (живак).
 • бензол — широко използван промишлен разтворител, отделян от множество различни източници като промишлени дейности, ауспуси на автомобили, бензиностанции, пушек от горящи дърва и цигари.