Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Hospodárenie s vodnými zdrojmi

Právne predpisy EÚ chránia najdôležitejšie zdroje pitnej vody prostredníctvom cezhraničnej správy toku riek.

Prístup ku kvalitnej vode je zásadný pre ľudí, prírodu a hospodárske činnosti. Výroba energie, pestovanie potravín a výroba tovarov bežnej spotreby si vyžadujú obrovské množstvá vody. Obnova vodných ciest do ich prirodzeného stavu je potrebná na zabezpečenie potravy a biotopov pre ryby, vtáky a zvieratá.

Voda má svoj cyklus – nepretržite koluje medzi morom, vzduchom a zemou, cez rieky, jazerá a zem späť do mora.

Podľa základného európskeho právneho predpisu týkajúceho sa vôd – rámcovej smernice o vode – sú povodia riek systémy, ktoré majú byť spravované koordinovane aj v prípade, ak povodie zahŕňa rôzne krajiny. Cieľom právnych predpisov je do roku 2015 zabezpečiť dobrú kvalitu vôd v EÚ.

Dôležité je aj zdravé morské prostredie. K znečisteniu mora často dochádza v dôsledku pozemských činností, ale môžu ho spôsobiť aj činnosti na mori či v atmosfére. Rámcová smernica o námornej stratégii zavádza koordinovaný prístup k riadeniu ľudských činností, ktoré vplývajú na morské prostredie. Jej cieľom je dosiahnuť, aby do roku 2020 boli morské vody zdravé. Ďalšie právne predpisy EÚ ochraňujú pitnú vodu a vodu na kúpanie.

Riadne hospodárenie s vodnými zdrojmi sa musí opierať o prísne monitorovanie ich kvality. Členské štáty musia kontrolovať stav vôd a vypracovať plány na ich vyčistenie. Plány sa uchovávajú v centrálnej databáze

WISE
(Water Information Systems for Europe – Systém informácií o vode pre Európu).

So zmenou klímy možno očakávať častejšie povodne a suchá v Európe, ako aj zmenu vodných ekosystémov. Zmenám sa budeme musieť prispôsobiť a začať oveľa lepšie hospodáriť s vodou.

Je nepochybné, že musíme vyvinúť väčšie úsilie na zlepšenie kvality a množstva vodných zdrojov v Európe a zabezpečiť, aby ich ľudia využívali rozumne. Plán na ochranu európskych vodných zdrojov uvádza kroky, ktoré musíme urobiť do roku 2020. Cieľom je v dohľadnej budúcnosti zabezpečiť dostatočné dodávky kvalitnej vody pre Európanov.