Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Zarządzanie zasobami wodnymi

Prawo unijne chroni cenne zasoby wody pitnej, określając zasady zarządzania wodami rzek, które przepływają przez różne kraje.

Dostęp do wody dobrej jakości ma zasadnicze znaczenie zarówno dla ludności, jak i pod względem ochrony środowiska oraz gospodarki. Do produkcji energii, żywności i innych produktów podstawowych konieczne są ogromne ilości wody. Przywrócenie korytom rzecznym ich pierwotnego stanu jest nieodzowne do tego, by zapewnić rybom, ptakom i zwierzętom pożywienie i siedliska, które są im niezbędne.

Woda jest w stałym obiegu – z mórz i oceanów paruje do powietrza, z powietrza skrapla się na ziemię, a potem płynie przez rzeki, jeziora i pod ziemią, aż powróci do morza.

Na mocy podstawowych przepisów unijnych dotyczących zasobów wodnych – ramowej dyrektywy wodnej – koryta rzeczne to systemy, którymi należy zarządzać w skoordynowany sposób, nawet jeśli rzeka przepływa przez kilka krajów. Celem tych przepisów jest zapewnienie wody dobrej jakości w całej UE do 2015 r.

Równie ważne jest zdrowe środowisko morskie. Zanieczyszczenie wód morskich często jest pochodną działań na lądzie, ale może też być skutkiem działalności na morzu lub zanieczyszczenia atmosfery. Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej wprowadza skoordynowane podejście do zarządzania działalnością człowieka, która ma wpływ na środowisko morskie. Jej celem są czyste wody morskie do 2020 r. Inne przepisy unijne chronią jakość wody pitnej i wody w kąpieliskach.

Aby właściwie zarządzać zasobami wodnymi, należy ściśle nadzorować ich jakość. Państwa członkowskie sprawdzają stan swoich wód i sporządzają plany ich oczyszczenia. Plany te są gromadzone w centralnej bazie danych:

WISE
(Europejski System Informacji Wodnej).

Z powodu zmian klimatu coraz częściej mogą występować w Europie powodzie i susze. Może to skutkować zmianami w ekosystemach wodnych. Musimy się do nich dostosować, skuteczniej zarządzając zasobami wodnymi.

Oczywiście musimy podjąć jeszcze inne działania, aby poprawić jakość i dostępność zasobów wodnych w Europie oraz zadbać o ich rozsądne zużywanie. Działania proponowane na okres do 2020 r. przedstawiono w Planie ochrony zasobów wodnych Europy. Dzięki nim w przewidywalnej przyszłości Europejczycy będą mieli zapewnione wystarczające zasoby wody dobrej jakości.