Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

Waterbeheer

De EU beschermt via haar wetgeving vitale zoetwatervoorraden van internationale rivieren

Een goede waterkwaliteit is van essentieel belang, voor de mens, de natuur en de economische bedrijvigheid. Grote hoeveelheden water zijn nodig voor de opwekking van energie, de landbouw en de fabricage van gebruiksvoorwerpen. Om te zorgen dat vissen, vogels en andere dieren over voldoende voedsel en een gezonde habitat beschikken, moeten de waterwegen in hun natuurlijk staat worden teruggebracht.

Water volgt een cyclische beweging: het verdampt uit de zee en komt via de lucht weer terecht op het land, waar het via rivieren, meren en land weer terugstroomt naar zee.

Volgens de kaderrichtlijn Water, het belangrijkste stukje EU-wetgeving op watergebied, moeten stroomgebiedenin onderling overleg worden beheerd, zelfs als er verschillende landen bij zijn betrokken. De bedoeling is te zorgen voor een goede waterkwaliteit in de hele EU tegen 2015.

Ook een gezond zeemilieu is van groot belang. Vervuiling van de zee is meestal afkomstig van activiteiten op het land, maar soms ook van die op zee of in de lucht. De kaderrichtlijn Mariene strategie schrijft een gecoördineerde benadering voor voor het beheer van menselijke activiteiten met gevolgen voor het zeemilieu. Dit moet leiden tot schone zeeën uiterlijk in 2020. Andere EU-wetgeving garandeert de kwaliteit van drinkwater en zwemwater.

Voor een goed waterbeheer moet de waterkwaliteit goed worden bewaakt. De lidstaten meten de waterkwaliteit en maken plannen om die verbeteren. Die plannen worden opgenomen in een centrale database:

WISE
(Water Information Systems for Europe).

Omdat het klimaat in Europa aan het veranderen is, zullen overstromingen en droogtes waarschijnlijk steeds frequenter worden. Ook de waterecosystemen zullen veranderen. We moeten ons aanpassen door ons waterbeheer doeltreffender te maken.

Het is duidelijk dat er meer moet gebeuren om de kwaliteit en de kwantiteit van de Europese watervoorraden te verhogen en om te zorgen dat er verstandig mee wordt omgesprongen. In de Blauwdruk voor het behoud van de Europese watervoorraden is aangegeven wat er daarvoor precies moet worden gedaan in de periode tot 2020. Dit moet garanderen dat de Europese bevolking ook in de toekomst kan rekenen op voldoende water van goede kwaliteit.