Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Seko mums

Facebook

Ūdens resursu pārvaldība

ES tiesību akti aizsargā svarīgus saldūdens resursus, paredzot noteikumus par, piemēram, upju pārrobežu apsaimniekošanu.

Gan cilvēkiem, gan dabai, gan saimnieciskajai darbībai ir svarīgi, lai būtu pieejams labas kvalitātes ūdens. Lai ražotu enerģiju un dažādas ikdienā nepieciešamas preces vai arī lai izaudzētu pārtiku, vajag daudz ūdens. Jāatjauno ūdensceļu dabiskais stāvoklis, lai zivīm, putniem un dzīvniekiem būtu barība un nepieciešamās dzīvotnes.

Ūdenim ir savs cikls — tas atrodas nepārtrauktā apritē starp jūru, gaisu un zemi, pa upēm, ezeriem un gruntsūdeņiem nokļūstot atpakaļ jūrā.

Eiropas svarīgākajā tiesību aktā par ūdeni — Ūdens pamatdirektīvā — ir noteikts, ka upju baseini ir sistēmas, kas jāpārvalda koordinēti, pat ja ir iesaistītas dažādas valstis. Šā tiesību akta mērķis ir nodrošināt, lai visā ES līdz 2015. gadam būtu pieejams labas kvalitātes ūdens.

Vitāli svarīgair arī veselīga jūras vide. Jūras piesārņojums bieži vien rodas no sauszemes avotiem, bet tikpat labi tas var būt cēlies no jūrā notikušas darbības vai no atmosfēras. Jūras stratēģijas pamatdirektīvā ir paredzēta saskaņota pieeja cilvēku darbību pārvaldībai, kas ietekmē jūras vidi. Tās mērķis ir panākt, lai jūras ūdeņi līdz 2020. gadam būtu atveseļojušies. Citi ES tiesību akti nodrošina dzeramā ūdens un peldvietu ūdens kvalitāti.

Lai pienācīgi pārvaldītu ūdens resursus, ir cieši jāuzrauga to kvalitāte. Dalībvalstīm jāpārbauda ūdens stāvoklis savā teritorijā un jāsagatavo plāns, kā tās domā gādāt par ūdens tīrību. Šie plāni glabājas centrālajā datubāzē

WISE
(Ūdens informācijas sistēma Eiropā).

Līdz ar klimata pārmaiņām Eiropu arvien biežāk skar gan plūdi, gan sausums. Varētu mainīties arī ūdens ekosistēmas. Mums nāksies pielāgoties, uzlabojot ūdens apsaimniekošanu.

Ir skaidrs, ka jādara vairāk, lai Eiropā būtu vairāk tīra ūdens resursu, un jāgādā, lai cilvēki ūdeni izmantotu pārdomāti. Veicamie pasākumi ir izklāstīti konceptuālajā projektā par Eiropas ūdens resursu aizsardzību līdz 2020. gadam. Tā mērķis ir tuvākajā nākotnē nodrošināt Eiropas iedzīvotājiem pietiekami daudz labas kvalitātes ūdens.