Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Acmhainní uisce a bhainistiú

Tugann reachtaíocht an AE cosaint d'acmhainní luachmhara fionnuisce trí shreabhadh aibhneacha thar theorainneacha a bhainistiú.

Tá rochtain ar uisce ar ardcháilíocht ríthábhachtach do dhaoine, don dúlra agus do ghníomhaíochtaí eacnamaíocha. Tá méideanna móra uisce de dhíth chun fuinneamh a sholáthar, chun bia a fhás agus chun gnáththáirgí a dhéanamh. Ní foláir uiscebhealaí a thabhairt ar ais go dtí an bhail nádúrtha a bhíodh orthu chun a chinntiú go bhfuil an bia agus na gnáthóga atá de dhíth ar éisc, éin agus ainmhithe ar fáil dóibh.

Téann uisce trí thimthriall - bíonn sé i gcúrsaíocht i gcónaí idir an fharraige, an t-aer agus an talamh, trí aibhneacha, lochanna agus an talamh agus ansin ar ais isteach san fharraige.

Faoin bpríomhphíosa reachtaíochta atá ag an Eoraip maidir le huisce – an Creat-treoir Uisce – is córais iad abhantracha atá le bainistiú ar bhealach comhordaithe, fiú amháin má bhaineann siad le tíortha éagsúla. Tá sé mar aidhm ag an reachtaíocht a chinntiú go mbeidh an AE timpeallaithe ag uisce ar ardcháilíocht faoi 2015.

muirthimpeallacht shláintiúilríthábhachtach freisin. Is minic a thagann truailliú mara ón talamh, ach d'fhéadfadh gurb iad gníomhaíochtaí farraigebhunaithe nó an t-atmaisfeár is cúis leis sin freisin. Cuireann an Creat-treoir um Straitéis Mhuirícur chuige comhordaithe chun cinn ar mhaithe le gníomhaíochtaí an duine a bhfuil tionchar acu ar an muirthimpeallacht a bhainistiú. Tá sé mar aidhm ag an gcreat-treoir sin na huiscí mara a bheith glan roimh 2020. Tá reachtaíocht eile ag an AE a thugann cosaint d'uisce óil agus uisce snámha.

Chun acmhainní uisce a bhainistiú i gceart, ní foláir súil ghéar a choinneáil ar an gcáilíocht. Seiceálann na Ballstáit an bhail atá ar a gcuid uiscí agus tarraingíonn siad suas pleananna ina mínítear an tslí a nglanfar iad. Stóráiltear na pleananna sin i mbunachar lárnach ar a dtugtar

WISE
(An Córas Faisnéise Uisce don Eoraip).

De réir mar a athróidh an aeráid, is dóchúil go dtarlóidh tuillte agus triomaigh níos minice san Eoraip. D'fhéadfadh athruithe a theacht ar éiceachórais uisce freisin. Beidh orainn dul in oiriúint don mhéid sin tríd an mbainistíocht uisce a fheabhsú.

Is léir gur gá dúinn tuilleadh a dhéanamh chun cáilíocht agus méid acmhainní uisce na hEorpa a fheabhsú, agus chun a chinntiú go n-úsáidtear iad ar bhealach stuama. Tá na céimeanna atá le déanamh leagtha amach i dTreoirphlean le haghaidh acmhainní uisce na hEorpa a chosaint go dtí 2020. Tá sé mar aidhm leis a chinntiú go mbeidh dóthain uisce ar ardcháilíocht ar fáil do mhuintir na hEorpa go ceann i bhfad.