Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Διαχείριση των υδάτινων πόρων

Η νομοθεσία της ΕΕ προστατεύει τους σημαντικούς πόρους γλυκών υδάτων μέσω της διαχείρισης της διασυνοριακής ροής των ποταμών.

Η πρόσβαση σε νερό καλής ποιότητας είναι ζωτικής σημασίας για τους ανθρώπους, τη φύση και τις οικονομικές δραστηριότητες. Μεγάλες ποσότητες νερού απαιτούνται για την παραγωγή ενέργειας, την καλλιέργεια τροφίμων και την παραγωγή καθημερινών αγαθών. Η επιστροφή των νερών στη φυσική τους κατάσταση είναι απαραίτητη προκειμένου τα ψάρια, τα πουλιά και τα ζώα να μπορούν να βρίσκουν την τροφή και τα ενδιαιτήματα που χρειάζονται.

Το νερό ακολουθεί έναν κύκλο – ρέει συνεχώς μεταξύ θάλασσας, αέρα και γης, περνώντας από τους ποταμούς, τις λίμνες και το έδαφος για να ξαναγυρίσει στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τη βασική νομοθεσία της Ευρώπης για τα ύδατα – οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα – οι λεκάνες απορροής των ποταμών είναι συστήματα των οποίων η διαχείριση πρέπει να γίνεται με συντονισμένο τρόπο, ακόμη και όταν εμπλέκονται διάφορες χώρες. Ο στόχος της συγκεκριμένης νομοθεσίας είναι να διασφαλιστούν ύδατα καλής ποιότητας στην ΕΕ μέχρι το 2015.

Το υγιές θαλάσσιο περιβάλλον είναι εξίσου σημαντικό. Η θαλάσσια ρύπανση προέρχεται συχνά από την ξηρά, αλλά μπορεί να προέρχεται και από δραστηριότητες στη θάλασσα ή από την ατμόσφαιρα. Η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική προβλέπει μια συντονισμένη προσέγγιση για τη διαχείριση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αποσκοπεί στην εξυγίανση των θαλάσσιων υδάτων μέχρι το 2020. Άλλα νομοθετήματα της ΕΕ διασφαλίζουν την ποιότητα του πόσιμου νερού και των υδάτων κολύμβησης.

Για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, η ποιότητα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά. Τα κράτη μέλη ελέγχουν την κατάσταση των υδάτων τους και καταρτίζουν σχέδια για τον καθαρισμό τους. Τα σχέδια αυτά φυλάσσονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων η οποία ονομάζεται

WISE
(Water Information Systems for Europe - Συστήματα ενημέρωσης σχετικά με τα ύδατα για την Ευρώπη).

Καθώς το κλίμα αλλάζει, πλημμύρες και ξηρασίες ενδέχεται να εκδηλώνονται στην Ευρώπη συχνότερα. Τα υδάτινα οικοσυστήματα είναι επίσης πιθανό να αλλάξουν. Θα πρέπει επομένως να προσαρμοστούμε και να γίνουμε πολύ καλύτεροι στη διαχείριση των υδάτων.

Είναι σαφές ότι πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο εάν θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτινων πόρων της Ευρώπης και να διασφαλίσουμε την ορθή χρήση τους από τον άνθρωπο. Τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε περιγράφονται σε ένα σχέδιο για τη διασφάλιση των υδάτινων πόρων της Ευρώπης μέχρι το 2020. Στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς ποσότητες νερού καλής ποιότητας για το εγγύς μέλλον.