Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Forvaltning af vandressourcer

EU-lovgivningen beskytter den livsvigtige forsyning af ferskvand ved at forvalte floder, der løber hen over grænserne.

Adgang til vand af god kvalitet er afgørende for mennesker, natur og økonomiske aktiviteter. Der skal store mængder vand til for at producere strøm, dyrke mad og fremstille dagligvarer. Det er afgørende at føre vandvejene tilbage til deres naturlige tilstand for at sikre, at fisk, fugle og andre dyr får den føde og de levesteder, de skal bruge.

Vand indgår i et kredsløb – det cirkulerer konstant mellem havet, luften og landjorden, gennem vandløb, søer og jordbunden og tilbage til havet.

EU's vigtigste vandlov – vandrammedirektivet – siger, at flodbækkener er systemer, der skal forvaltes på koordineret vis, selv når forskellige lande er involveret. Målet med lovgivningen er at sikre vand af god kvalitet i hele EU inden 2015.

Et sundt havmiljø er også afgørende. Havforurening kommer ofte fra land, men kan også komme fra aktiviteter på havet eller fra luften. Rammedirektivet om havstrategi bruger en samlet tilgang til forvaltning af menneskelige aktiviteter, som påvirker havmiljøet. Målet er at gøre havvandet sundt inden 2010. Andre EU-regler beskytter drikke- og badevandet.

For at kunne forvalte vandressourcerne ordentligt må vi overvåge kvaliteten nøje. EU-landene kontrollerer deres egne vandressourcers kvalitet og udarbejder planer for, hvordan de vil rense dem. Planerne lagres i en central database, der hedder

WISE
(Water Information Systems for Europe).

I takt med klimaforandringerne må vi regne med, at både oversvømmelse og tørke blive hyppigere i Europa. Vandøkosystemerne kan også ændre sig. Vi bliver nødt til at tilpasse os ved at blive meget bedre til vandforvaltning.

Det er tydeligt, at vi må gøre mere for at forbedre både kvaliteten og kvantiteten af Europas vandressourcer og sørge for, at folk bruger dem fornuftigt. De skridt, vi er nødt til at tage, er beskrevet i planen for beskyttelse af Europas vandressourcer frem til 2020. Målet er at garantere europæerne tilstrækkelige forsyninger af godt vand i lang tid fremover.