Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Следвайте ни

Facebook

Управление на водните ресурси

Чрез законодателството на ЕС за управление на реките в Съюза се опазват жизненоважните сладководни ресурси

Наличието на вода с добро качество е от изключително значение за хората, природата и икономическите дейности. За производството на енергия, храни и стоки за ежедневна употреба са необходими големи количества вода. Възстановяването на естественото състояние на водните пътища е много важно, за да могат рибите, птиците и животните да разполагат с необходимата им храна и местообитания.

Водата следва кръговрат — тя циркулира непрекъснато между океана, въздуха и сушата, като преминава през реки, езера и под земята.

Съгласно Рамковата директива за водите, основния европейски закон в тази област, речните басейни са системи, които трябва да бъдат управлявани по координиран начин дори ако са на територията на различни държави. Целта на законодателството е до 2015 г. да се осигури добро качество на водите в целия ЕС.

Доброто състояние на морската среда също е от жизнено значение. Причина за замърсяването на моретата обикновено е сушата, но морските дейности и атмосферата също могат да са източник на замърсяване. С Рамковата директива за морска стратегия се възприема координиран подход към управлението на човешките дейности, които оказват въздействие върху морската среда. Тя има за цел до 2020 г. да се постигне добро състояние на морските води. С други закони на ЕС се опазва водата за пиене и за къпане.

За да може водните ресурси да се управляват добре, е необходимо качеството на водите да се наблюдава внимателно. Държавите от Съюза проверяват състоянието на своите води и изготвят планове за почистването им. Тези планове се съхраняват в централна база данни, наречена WISE(Европейска информационна система за водите).

С изменението на климата се очаква да зачестят наводненията и сушите в Европа. Водните екосистеми също могат да се променят. Трябва да се адаптираме, като подобрим значително управлението на водите.

Очевидно е, че трябва да положим повече усилия, за да подобрим качеството и количеството на водните ресурси в Европа и да накараме хората да ги използват разумно. Стъпките, които трябва да предприемем, са посочени в план за опазване на европейските водни ресурси до 2020 г. Целта е да се гарантира, че европейците разполагат с достатъчно запаси от вода с добро качество в обозримо бъдеще.