Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Seko mums

Facebook

Ilgtspējīga ražošana un patēriņš

Patērētāji arvien labāk sāk apzināties, ka ražojumiem ir ietekme uz vidi, un ekomarķējums palīdz viņiem izdarīt informētu izvēli.

Lai atrisinātu problēmas, ar kurām šobrīd saskaramies, mums jāmaina preču ražošanas un patēriņa modelis. Mums jārada lielāka vērtība, izmantojot mazāk resursu, jāsamazina izmaksas un ietekme uz vidi. Jāiemācās, kā izdarīt vairāk, izlietojot mazāk.

Efektīvāki ražošanas procesi un labākas vides pārvaldības sistēmas var ievērojami samazināt piesārņojumu un atkritumu daudzumu, kā arī ietaupīt ūdeni un citus resursus. Ieguvēji no tā būs arī uzņēmumi, jo tā var samazināt atkarību no izejvielām un darbības izmaksas.

Ekodizains un ekoinovācijas var palīdzēt mazināt preču ražošanas ietekmi uz vidi. Šāda pieeja var uzlabot ražojumu vispārējos ekoloģiskos raksturlielumus visa to aprites cikla laikā un vairot pieprasījumu pēc labākām ražošanas tehnoloģijām.

Arī patērētāju izvēlei var būt liela ietekme.

Patēriņa ietekme uz vidi galvenokārt izpaužas pārtikas rūpniecības, būvniecības un transporta nozarēs, un tieši tajās visvairāk ir vajadzīgas pārmaiņas. Uzlabojot risinājumus būvniecībā un ēku apsaimniekošanā Eiropas Savienībā, varētu, piemēram, par 42 % samazināt mūsu galīgo enerģijas patēriņu, par aptuveni 35 % — siltumnīcefekta gāzu emisiju, bet ūdens patēriņu — līdz pat 30 %.

Ekomarķējums var patērētājiem palīdzēt pārdomāti izvēlēties pirkumus. Pēc ES ekomarķējuma var atpazīt produktus un pakalpojumus, kuriem ir salīdzinoši maza ietekme uz vidi visā to aprites ciklā. Tā piešķiršanas kritērijus izstrādāja zinātnieki, NVO un ieinteresētās personas, lai radītu uzticamu veidu, kā nodrošināt videi nekaitīgu izvēli.

Valsts sektora iestādēm ir būtiska loma, lai ES ekonomika kļūtu ekoloģiskāka. Valsts sektora iestāžu izdevumi veido gandrīz 20 % no ES IKP — liekot lietā pareizos nosacījumus, tās var izdarīt daudz, lai virzītu tirgu uz lielāku ilgtspēju. Ja valsts sektora iestāžu izdevumi palīdz saglabāt vidi, tas savukārt var palielināt pieprasījumu pēc pakalpojumiem un produktiem, kuros resursi tiek izlietoti taupīgāk.

Lai gan vairākās politikas jomās jau darbojas principi, kas veicina ilgtspējīgāku patēriņu un ražošanu, svarīga ir arī katra paša personiskā izvēle. Vairāk par šo jautājumu var uzzināt lapā par resursu efektīvu izmantošanu.