Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Jälgige meid

Facebook

Säästev tootmine ja tarbimine

Tarbijad muutuvad üha teadlikumaks toodete keskkonnamõjust ning ökomärgised aitavad neil teha teadlikke valikuid.

Selleks et olla valmis tänapäevasteks väljakutseteks, peame muutma seda, kuidas me kaupu toodame ja tarbime. Peame looma rohkem väärtust, kasutades vähem loodusvarasid, vähendades kulusid ning minimeerides keskkonnamõju. Peame saavutama vähemaga rohkem.

Tõhusamad tootmisprotsessid ning paremad keskkonnajuhtimissüsteemid võivad aidata märkimisväärselt vähendada saastet ja jäätmeid ning säästa vett ja muid loodusvarasid. See kasulik ka ettevõtlusele, sest selle abil on võimalik piirata tegevuskulusid ning vähendada sõltuvust toormaterjalist.

Ökodisain ja -innovatsioon võivad leevendada toodete tootmisest tingitud mõju. Need võivad aidata parandada toodete üldist keskkonnatoimetkogu nende olelusringi vältel ning suurendada nõudlust paremate tootmistehnoloogiate järele.

Ka tarbijad on olulised, sest nende tehtavatest tarbimisvalikutest sõltub väga palju.

Tarbimisest tulenev keskkonnamõju on eriti seotudtoidu, ehitiste ja transpordiga. Nendes valdkondades tuleb teha kõige suuremaid muudatusi. Näiteks aitaks ELis ehitiste ehitamise ja kasutamise täiustamine vähendada meie lõplikku energiatarbimist 42% ning kasvuhoonegaaside heitkoguseid 35%. Vee tarbimine väheneks aga 30%.

Ökomärgis aitab tarbijail teha teadlikumaid valikuid. ELi ökomärgisega on tähistatud tooted ja teenused, millel on väiksem keskkonnamõju kogu nende olelusringi jooksul. Vastavad kriteeriumid on välja töötanud teadlased, valitsusvälised organisatsioonid ja sidusrühmad, et luua usaldusväärne viis keskkonnaalaselt vastutustundlike valikute tegemiseks.

Riiklikel ametiasutustel on ELi majanduse rohelisemaks muutmisel kanda oluline roll. Avaliku sektori asutuste kulutused moodustavad peaaegu 20% ELi SKPst. Seega saavad nad õigete tingimuste seadmisega teha palju selleks, et juhtida turgu säästvuse suunas. Keskkonnasäästlikumad kulutused avaliku sektori asutustes võivad aidata suurendada nõudlust ressursitõhusamate teenuste ja toodete järele.

Kuigi säästvama tarbimise ja tootmise saavutamiseks on teatav osa poliitikast juba paika pandud, võib igaüks anda ka oma panuse. Täiendava teabe saamiseks asjaomase teema kohta vaadake ressursitõhusust käsitlevat lehekülge.