Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Sledujte nás

Facebook

Udržitelná výroba a spotřeba

Spotřebitelé si stále více uvědomují, že výrobky, které si kupují, mají dopad na životní prostředí. Označování ekologických výrobků jim pomáhá rozhodovat se zodpovědněji.

Chceme-li vyřešit problémy, před nimiž dnes naše společnost stojí, musíme změnit způsob naší výroby i spotřeby. Musíme vytvářet větší hodnotu za použití menšího objemu zdrojů, snížit náklady a minimalizovat dopad na životní prostředí. Je zapotřebí dělat více s méně zdroji.

Účinnější výrobní postupy a lepší systémy řízení z hlediska ochrany životního prostředí mohou významně snížit znečištění a množství odpadů a vést k úsporám vody a jiných zdrojů. Podniky díky tomu mohou snížit své provozní náklady a omezit svou závislost na dodávkách surovin.

Ekodesign a ekologické inovace mohou omezit dopady výroby. Mohou snížit celkový negativní vliv výrobků na životní prostředí během jejich životnosti a podpořit poptávku po lepších výrobních technologiích.

Velký vliv mají i spotřebitelé, a to díky svým rozhodnutím o tom, který výrobek si pořídí.

Největší dopad na životní prostředí má spotřeba v oblasti potravinářství, stavebnictví a dopravy. To jsou také oblasti, v nichž je zapotřebí učinit největší změny. Lepší konstrukce a využívání budov by mohly v EU snížit konečnou spotřebu energie o 42 %, emise skleníkových plynů o přibližně 35 % a spotřebu vody až o 30 %.

Při zodpovědném rozhodování může spotřebitelům pomoci uvádění ekoznaček na obalech výrobků. Ekoznačka EU označuje produkty a služby, které mají během své životnosti menší dopad na životní prostředí. Kritéria vypracovávají vědci, nevládní organizace a zainteresované strany, aby se vytvořil spolehlivý způsob, jak činit rozhodnutí šetrná k životnímu prostředí.

V procesu přechodu na hospodářství šetrnější k životnímu prostředí v EU sehrávají zásadní úlohuorgány veřejné správy. Jejich výdaje tvoří téměř 20 % HDP EU. Vhodným nastavením podmínek proto mohou účinně motivovat trh k větší udržitelnosti. Ekologičtější vynakládání peněz ze strany orgánů veřejné správy může pomoci zvýšit poptávku po energeticky účinnějších službách a výrobcích.

Ačkoli již existuje řada politických strategií, které by měly stimulovat udržitelnou spotřebu a produkci, svým dílem může přispět každý. Více informací najdete na stránce o účinném využívání zdrojů.