Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Следвайте ни

Facebook

Устойчиво производство и потребление

Потребителите научават все повече за въздействието на продуктите върху околната среда и екологичното етикетиране им помага да правят информиран избор.

За да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени днес, трябва да променим начина, по който произвеждаме и потребяваме стоки. Трябва да създадем по-стойностни продукти с по-малко ресурси, като същевременно ограничим разходите и сведем до минимум въздействието върху околната среда. Трябва да направим повече с по-малко.

По-ефективните производствени процеси и по-добрите системи за управление на околната среда могат значително да намалят замърсяването и отпадъците и да спестят вода и други ресурси. Това е добре и за бизнеса, тъй като позволява ограничаване на оперативните разходи и намаляване на зависимостта от суровини.

Екопроектирането и екологичните иновации могат да ограничат вредното въздействие от производството на стоки. Те могат да допринесат за подобряване на общите екологични характеристики на продуктите по време на целия им жизнен цикъл и да насърчат търсенето на по-добри производствени технологии.

Потребителите също могат да допринесат сериозно за това чрез своя избор на потребителски стоки.

Най-голямо въздействие върху околната среда оказва нашето потребление, свързано с храните, сградите и транспорта. Това са и секторите, в които е необходима най-голяма промяна. Подобряването на строителството и използването на сгради в ЕС например може да понижи с 42 % крайното потребление на енергия и с около 35 % емисиите на парникови газове, както и да намали потреблението на вода с 30 %.

Екомаркировката може да помогне на потребителите да правят по-информиран избор. С екомаркировката на ЕС се обозначават продукти и услуги, които имат ниско въздействие върху околната среда през целия си жизнен цикъл. Критериите са разработени от учени, неправителствени организации и заинтересовани лица, за да се създаде надежден начин за избиране на екологични стоки и услуги.

Публичните органи играят основна роля в развитието на по-екологосъобразна икономика на ЕС. Разходите на публичните органи представляват почти 20 % от БВП на ЕС и могат да осигурят подходящи условия за ориентиране на пазара към по-голяма устойчивост. По-екологосъобразни разходи от страна на публичните органи могат да спомогнат за засилване на търсенето на по-ефективни по отношение на ресурсите продукти и услуги.

Въпреки че вече съществуват редица политики за насърчаване на по-устойчиво потребление и производство, всеки може да даде своя собствен принос в тази насока. За повече информация по този въпрос вижте страницата за ресурсната ефективност.