Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Resursförvaltning

Naturresurser som timmer kommer att ta slut i framtiden om vi inte förvaltar dem väl.

Vi behöver naturresurser som metaller, mineraler, skog, mark, mat, luft och vatten för att skapa välstånd och må bra, men vi förbrukar resurserna snabbare än de kan återhämta sig. Om vi utrotar djur och växter som håller ekosystemen i balans, skapar vi morgondagens problem. Vad kan vi göra?

Om vi fortsätter som förut, kommer vi år 2050 att behöva utvinna fem gånger så mycket resurser som i dag. Det är antagligen omöjligt. Över 60 procent av våra ekosystem är redan överutnyttjade, världens fiskbestånd är allvarligt hotade och vi äventyrar vår försörjning med vatten och luft genom att skövla skogarna.

Nu när världens befolkning närmar sig nio miljarder behöver vi ett samhälle som utnyttjar resurserna effektivare och som förbättrar miljön i stället för att förstöra den.
EU har en långsiktig strategi för att minska den skada som vållas av att naturresurser utnyttjas på ett ohållbart sätt. Målet är att skapa mer värde med färre resurser och att i möjligaste mån ersätta dem med miljövänligare alternativ.

Vi måste minska produktionens och konsumtionens miljöpåverkani alla led – från utvinningen av råvaror och användningen av de resulterande produkterna till hanteringen av avfallet när produkterna slängs. Det bästa sättet är att förbättra produktutformningen och uppmuntra resurssnålare tillverkningsprocesser.

Genom att minska materialanvändningen, återanvända och återvinna tar vi tillvara värdefulla material och bidrar till att minska utsläppen. Återvinning av aluminium sparar exempelvis runt 95 procent energi jämfört med utvinning i gruva. Genom att minska mängden avfall som hamnar på soptippen minskar vi också utsläppen av metan, som är en starkt verkande växthusgas.

Vi behöver också bättre information om vad vi håller på med. BNP mäter ekonomiska värden men inte sådant som inte har något marknadspris, t.ex. ren miljö. Kommissionen är i färd med att ta fram andra indikatorer som förhoppningsvis kan hjälpa oss att bättre värdera faktorer som miljö, sociala frågor och välbefinnande. Tanken är att vi med hjälp av dessa alternativa indikatorer bättre ska förstå vilka förändringar som behövs för att vi ska bli mer resurseffektiva.