Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo

Spremljajte nas

Facebook

Upravljanje virov

Če ne bomo pravilno ravnali z naravnimi viri, denimo lesom, jih bomo izčrpali.

Naravne vire, denimo kovine, minerale, les, zemljo, hrano, zrak in vodo potrebujemo za našo blaginjo in dobro počutje, toda izkoriščamo jih hitreje, kot se obnavljajo. Z uničevanjem živali in rastlin, ki vzdržujejo ravnovesje ekosistemov, kopičimo težave v prihodnosti. Kako torej ravnati?

Če bomo nadaljevali tako kot doslej, bomo leta 2050 potrebovali petkrat več virov kot danes, kar verjetno ne bo mogoče. Že danes prekomerno izkoriščamo več kot 60 % naših ekosistemov, hudo ogroženi so svetovni staleži rib, s pretirano sečnjo gozdov ogrožamo kakovost vode in zraka.

Število svetovnega prebivalstva se bo kmalu povzpelo na 9 milijard, zato moramo postati družba, ki bo gospodarneje ravnala z viri – ki si bo prizadevala okolje izboljšati, ne uničevati.
EU je pripravila dolgoročno strategijo, s katero naj bi zmanjšala škodo, povzročeno z netrajnostno rabo naravnih virov. Cilj strategije je uporabiti manj virov in ustvariti več vrednosti ter poiskati alternativne vire, ki so bolj naklonjeni okolju.

Zmanjšati moramo okoljske vplivena vseh stopnjah proizvodnje in potrošnje, od pridobivanja surovin do uporabe izdelkov in končnih odpadkov. To je najlaže doseči z boljšim oblikovanjem izdelkov in s proizvodnimi postopki, ki manj potratno uporabljajo materiale.

Če zmanjšamo količino materialov, ki jih uporabljamo, in jih ponovno uporabimo in recikliramo, znova pridobimo dragocene surovine in zmanjšamo emisije. Z recikliranjem aluminija prihranimo recimo okoli 95 % energije, ki bi jo sicer porabili za pridobivanje tega materiala. Podobno lahko z zmanjšanjem količin odpadkov na odlagališčih zmanjšamo emisije metana, nevarnega toplogrednega plina.

Potrebujemo tudi boljše podatke o svojem ravnanju. Podatki o BDP denimo merijo denarno vrednost, ne morejo pa izmeriti stvari, s katerimi ni mogoče trgovati, denimo čistega okolja. Novi kazalniki, ki jih pripravlja Evropska komisija, nam bodo pomagali pravilneje oceniti okoljske in družbene dejavnike in dobro počutje. Tako bomo bolje razumeli, kaj moramo spremeniti, da bomo bolj gospodarno ravnali z viri.