Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Mindre avfall

Att återvinna och tillvarata avfallsmaterial är mycket bättre lösningar än ohållbar deponering och förbränning, men bäst är förstås att förebygga avfallsproduktion från början.

Traditionellt ses avfall som en källa till föroreningar, men en god avfallshantering kan vara en värdefull resurs för knappa material.

I EU använder vi 16 ton material per person och år. Av detta blir 6 ton avfall, varav hälften dumpas på en soptipp. I många EU-länder slängs det mesta avfallet fortfarande på deponier, trots att en sådan avfallshantering är ohållbar.

Soptipparna kan förorena mark, vatten och luft. Okontrollerad dumpning kan frigöra farliga kemikalier och utgöra en hälsorisk. Dessutom går man miste om värdefulla material i avfallet.

Det bästa alternativet är givetvis att sluta producera avfall. Det nästbästa alternativet är att återanvända, återvinna och tillvarata.

Bra avfallshantering kan bidra avsevärt till ekonomisk tillväxt och nya jobb. Man sparar värdefulla resurser och undviker dyra saneringsåtgärder och hälsoproblem.

Genom att tillämpa EU:s avfallslagstiftning fullt ut skulle vi kunna spara 72 miljarder euro om året, öka omsättningen i avfalls- och återvinningsbranschen med 42 miljarder euro och skapa 400 000 jobb fram till 2020. Det visar en studie från 2012.

Varför gör vi då inte det? Ett skäl är att priserna ofta inte återspeglar den verkliga kostnaden för omhändertagandet av uttjänta varor. Annars skulle priset förebygga avfallsproduktionen. Olaglig tippning är vanlig, särskilt i de länder som inte avfallssorterar och där det råder brist på återvinning och övervakning.

EU försöker att förbättra avfallshanteringen i dessa länder genom att rekommendera ekonomiska instrument, t.ex. att införa avfallsskatter, ta betalt för det som människor slänger och tvinga tillverkare att ta tillbaka uttjänta produkter.

EU-lagstiftningen om vissa typer av produkter, som elektronisk utrustning, förpackning, batterier och uttjänta fordon, har tydligt förbättrat avfallsinsamlingen och avfallshanteringen. Lagstiftningen har också gjort att många produkter numera innehåller färre farliga ämnen. Det finns dock mycket kvar att göra.