Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Miljöinnovation

Ny och miljövänlig teknik måste bli en större del av EU:s ekonomi.

För att skydda miljön och göra EU:s näringsliv mer konkurrenskraftigt behövs teknik, processer och affärsmodeller som utnyttjar naturresurserna effektivare, så kallade miljöinnovationer.

EU:s mål är att omvandla unionen till en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. För detta krävs genomgripande förändringar inom produktion och konsumtion, så att vi minskar påfrestningen på miljön.

Miljöindustrin kan bidra till detta genom att förebygga och återställa miljöskador och lösa problem med bland annat buller och skadade ekosystem. Miljöindustrin är särskilt viktig när det gäller avfalls- och avloppsvattenhantering, förnybara energikällor, luftföroreningar och hållbart byggande.

Miljöteknik är en viktig sektor i EU:s ekonomi med en årsomsättning på 320 miljarder euro och en tillväxt på 8 procent om året sedan 2004. EU står för en tredjedel av världsmarknaden, som kan komma att fördubblas till över 2 200 miljarder euro fram till 2020.

EU främjar grön teknik och gröna produkter med hjälp av olika finansieringssystem och program.

EU:s handlingsplan för miljöinnovation ska främja drivkrafterna för miljöinnovation, undanröja hinder samt bidra till att finansiera forskning, innovationsprojekt och miljöinnovativa företag. Programmet för konkurrenskraft och innovation underlättar finansiering, forskning och innovation för små företag.

Ett av problemen med ny teknik är att den ofta möts med skepsis. Med hjälp av ett europeiskt system för verifiering av miljöteknik, med ett nätverk av centrum, vill EU öka marknadens förtroende genom att validera miljöinnovationernas prestanda.

Även Life-programmet tillhandahåller stöd till klimatarbete, avfallsminskning, resurseffektivitet, förebyggande av föroreningar, avloppsvattenhantering, bättre stadsmiljö samt renare vattendrag, hav och kuster. Hittills har EU samfinansierat över 1 950 projekt för totalt 3,6 miljarder euro, där Life bidrog med 1,2 miljarder euro. EU utlyser varje år en ny ansökningsomgång.