Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Jälgige meid

Facebook

Innovatsioon

ELi majanduses peavad suurema osakaalu saavutama uued keskkonnahoidlikud tehnoloogiad.

Selleks et kaitsta keskkonda ning muuta ELi tööstus konkurentsivõimelisemaks, on vaja tehnoloogiaid, protsesse ja ärimudeleid, mis kasutavad ressursse senisest tõhusamalt. Seda nimetatakse ökoinnovatsiooniks.

ELi eesmärk on muuta Euroopa ressursitõhusaks vähese süsinikdioksiidi heitega majanduseks. See nõuab tootmise ja tarbimise põhjalikku muutmist, et vähendada survet keskkonnale.

Ökotööstus saab meid selles aidata, vältides ja heastades keskkonnale tekitatavat kahju ning lahendades selliseid probleem nagu müra ja ökosüsteemide kahjustamine. Ökotööstus annab üliolulise panuse sellistes valdkondades nagu jäätme- ja reoveekäitlus, taastuvad energiaallikad, õhusaaste ja säästev ehitus.

Keskkonnatehnoloogiad moodustavad olulise osa ELi majandusest. Nendega seonduv aastane käive on 320 miljardit eurot ning alates 2004. aastast on sektor igal aastal kasvanud 8%. ELi käes on praegu kolmandik keskkonnatehnoloogia maailmaturust. Aastaks 2020 võiks see kahekordistuda, ulatudes rohkem kui 2200 miljardi euroni.

Euroopa Liit toetab keskkonnahoidlikke tehnoloogiaid ja tooteid mitmete rahastamisvahendite ja poliitikavaldkondade kaudu.

Ökoinnovatsiooni tegevuskavas käsitletakse ökoinnovatsiooni soodustavaid ja selle kasutuselevõttu takistavaid tegureid. Tegevuskava vahendusel aidatakse rahastada teadusuuringuid ja innovatsiooniprojekte ning ökoinnovatiivseid ettevõtteid. Konkurentsi ja uuendustegevuse programm võimaldab väikeettevõtjatele juurdepääsu rahastamisvõimalustele, hõlbustades teadusuuringuid ja innovatsiooni.

Uue tehnoloogia puhul on sageli probleemiks usaldusväärsuse suurendamine. ELi keskkonnatehnoloogia kontrollsüsteem oma keskuste võrgustikuga peaks suurendama turu usaldust, kinnitades ökoinnovatsiooni tulemuslikkust.

Sellistes valdkondades nagu kliimamuutuste vastane võitlus, jäätmete vähendamine ja loodusvarade tõhusam kasutamine, saaste vältimine, reovee käitlemine, jõgede, merede ja rannikualade haldamine ning linnakeskkonna parandamine võib saada toetusi ka programmi LIFE kaudu. Praeguseks on kaasrahastatud rohkem kui 1950 projekti, millesse on investeeritud 3,6 miljardit eurot. Sellest 1,2 miljardit eurot pärineb programmi LIFE vahenditest. Konkursikutse avaldatakse kord aastas.