Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Η χρήση της καινοτομίας

Χρειάζονται νέες, φιλικές προς το περιβάλλον, τεχνολογίες οι οποίες θα παίξουν σημαντικότερο ρόλο στην οικονομία της ΕΕ.

Για να προστατευθεί το περιβάλλον και να γίνει η βιομηχανία της ΕΕ πιο ανταγωνιστική, χρειαζόμαστε τεχνολογίες, διεργασίες και επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούν τους πόρους αποτελεσματικότερα. Ονομάζουμε τις λύσεις αυτές "οικολογική καινοτομία".

Η ΕΕ σκοπεύει να μετατρέψει την Ευρώπη σε οικονομία που θα χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους και θα περιορίσει τη χρήση άνθρακα. Για να το πετύχει αυτό χρειάζονται θεμελιώδεις αλλαγές στην παραγωγή και την κατανάλωση ώστε να μειωθούν οι πιέσεις στο περιβάλλον.

Οι φιλοπεριβαλλοντικές βιομηχανίες μπορούν να βοηθήσουν. Μπορούν να αποτρέπουν και να αποκαθιστούν τις περιβαλλοντικές ζημίες και να επιλύουν προβλήματα όπως ο θόρυβος και οι βλάβες στα οικοσυστήματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή τους σε τομείς όπως η διαχείριση των αποβλήτων και των λυμάτων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η βιώσιμη δόμηση.

Οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες αποτελούν σημαντικό μέρος της οικονομίας της ΕΕ. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών στον τομέα αυτόν ανέρχεται στα 320 δισ. ευρώ και ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξής τους από το 2004 είναι 8%. Η ΕΕ κατέχει το 1/3 της παγκόσμιας αγοράς, μερίδιο που θα μπορούσε να διπλασιαστεί και να ξεπεράσει τα 2,2 τρισ. μέχρι το 2020.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την πράσινη τεχνολογία και τα πράσινα προϊόντα μέσω μιας σειράς προγραμμάτων και πολιτικών χρηματοδότησης.

Ένα σχέδιο δράσης για την οικολογική καινοτομία στοχεύει στους παράγοντες που την ευνοούν, καθώς και σε εκείνους που εμποδίζουν την εφαρμογή της. Το σχέδιο αυτό βοηθά στη χρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας καθώς και επιχειρήσεων οικολογικής καινοτομίας. Το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία παρέχει δυνατότητες χρηματοδότησης μικρών επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την έρευνα και την καινοτομία.

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέες τεχνολογίες είναι η ανάπτυξη αξιοπιστίας. Ένα πρόγραμμα εξακρίβωσης της περιβαλλοντικής τεχνολογίας της ΕΕ, με τη συνεργασία ενός δικτύου κέντρων, αναμένεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη της αγοράς μέσω της επικύρωσης των επιδόσεων όσον αφορά την οικολογική καινοτομία.

Στήριξηπαρέχεται επίσης από το πρόγραμμα LIFE για τομείς όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η μείωση των αποβλήτων, η αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων, η πρόληψη της ρύπανσης, η διαχείριση των λυμάτων, των ποταμών, των θαλασσών και των ακτών, καθώς και η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Περισσότερα από 1950 έργα έχουν συγχρηματοδοτηθεί μέχρι τώρα, συνολικής επένδυσης 3,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,2 δισ. προέρχονται από το πρόγραμμα LIFE. Σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύεται σε ετήσια βάση.