Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Следвайте ни

Facebook

Използване на иновациите

Икономиката на ЕС се нуждае от засилване на ролята на нови благоприятни за околната среда технологии.

За опазване на околната среда и повишаване на конкурентоспособността на европейската промишленост се нуждаем от технологии, процеси и бизнес модели, които използват ресурсите по по-ефективен начин. Това са така наречените „екоиновации“.

ЕС се стреми да превърне Европа в нисковъглеродна икономика, която използва ресурсите ефективно. За да се постигне това, ще са необходими основни промени в производството и потреблението за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

Екоиндустриите могат да допринесат в тази насока. Те могат да предотвратят и коригират щетите върху околната среда и да разрешат проблеми като шум и нарушаване на екосистемите. Те имат жизненоважен принос в сектори като управлението на отпадъците и отпадъчните води, възобновяемите енергийни източници, замърсяването на въздуха и устойчивото строителство.

Екологичните технологии са съществена част от икономиката на ЕС. Те имат годишен оборот от 320 милиарда евро, като техният дял е нараствал с 8 % годишно от 2004 г. насам. Делът на ЕС представлява една трета от световния пазар, а до 2020 г. той може да се удвои и да достигне до повече от 2200 милиарда евро.

Съюзът подкрепя екологичните технологии и продукти чрез редица схеми за финансиране и политики.

Планът за действие за екологични иновации е насочен към движещите сили на екоиновациите и пречките пред техния напредък. Чрез него се помага за финансиране на проекти за научни изследвания и иновации, както и на предприятия, активни в областта на екоиновациите. Програмата за конкурентоспособност и иновации предоставя достъп до финансиране за малки предприятия, улеснявайки научните изследвания и иновациите.

Един от проблемите, пред които са изправени новите технологии, е изграждането на доверие. Система на ЕС за проверка на екологичните технологии с мрежа от центрове ще увеличи доверието на пазара чрез проверка на резултатите от екологичните нововъведения.

Подкрепа се предоставя и чрез програмата LIFE в области като борба с изменението на климата, намаляване на отпадъците и по-ефективно използване на природните ресурси, предотвратяване на замърсяването, управление на отпадъчните води, реките, моретата и крайбрежията и подобряване на градската среда. Досега са съфинансирани повече от 1950 проекта — инвестиция в размер на 3,6 милиарда евро, от които по програма LIFE са предоставени 1,2 милиарда евро. Покана за представяне на предложения се публикува всяка година.