Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Instagram
  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Seko mums

Facebook

Resursu efektīva izmantošana ES

Materiālu pārstrāde un lielāka efektivitāte palīdzēs situācijā, kad planētas resursi sāk izsīkt.

Pasaules ekonomikasizaugsme pakļauj spiedienam mūsu planētas resursus. Šāda situācija nav ilgtspējīga. Vieglāk nekļūs, jo pasaules iedzīvotāju skaits aizvien palielinās, un nepaies ilgs laiks, kad tas būs sasniedzis 9 miljardus. Pieaugot konkurencei uz ierobežotiem resursiem, celsies cenas un zudīs stabilitāte — šīs globālās tendences ievērojami ietekmēs Eiropas ekonomiku.

Tāpēc ES uzstāj, ka vajadzīga resursu efektivitāte — proti, resursi jāizmanto ilgtspējīgāk. Tādiem izejmateriāliem kā ūdens, derīgie izrakteņi un kokmateriāli taupīgāk jāpārvalda viss aprites cikls no ieguves brīža līdz izmešanai atkritumos.

Ja Eiropas valstis nebūs tik ļoti atkarīgas no ierobežotiem resursiem, tad Eiropa būs labāk pasargāta situācijā, kad aptrūksies piegādes un resursu cenas sasniegs astronomiskas summas. Talkā var nākt ekoloģiskas tehnoloģijas, atjaunojamie enerģijas avoti, ekonozare un pārstrāde. Beigās ieguvējs būs ikviens: ja turpināsim izmantot resursus tikpat izšķērdīgi kā patlaban, 2050. gadā mums būtu vajadzīgas vairāk nekā divas tādas planētas kā mūsējā, lai segtu pieprasījumu.

Par trim ceturtdaļām no ietekmes uz vidi atbild pārtikas rūpniecība, celtniecība un transports. Tāpēc mums jāmaina pārtikas ražošanas un patēriņa veids, ir vajadzīga labāka infrastruktūra un ekoloģiskāks transports. Ražojumu pārveidošana nāks par labu gan mums pašiem, gan videi.

Lai tas būtu iespējams, ir jāievieš pareizi cenu signāli. Eiropai ir vajadzīga skaidra politika, kuras ietvaros varētu notikt šie pārveidojumi.

ES skatījumā ekonomikai ir jāattīstās, ņemot vērā to, ka resursi ir ierobežoti un planēta mums ir tikai viena. Lai resursus izmantotu taupīgāk, miljoniem uzņēmumu un patērētāju nāksies mainīt ražošanas un patēriņa principus. Visām iesaistītajām pusēm būs jāraugās, lai politika, finansējums, ieguldījumi, pētniecība un inovācijas vestu vienā virzienā.

Eiropas izaugsmes stratēģijā “Eiropa 2020” paredzēts, ka ES jātop par gudru, ilgtspējīgu un sociāli integrējošu ekonomiku. Viens no šīs iniciatīvas stūrakmeņiem ir ceļvedis par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā. Tajā ieskicēts ceļš uz ilgtspējīgāku ekonomiku un politiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir stimulēt ekoloģiskas inovācijas, kas gādās par īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumiem ekonomikas un vides jomā.