Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Instagram
  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Jälgige meid

Facebook

Ressursitõhusus ELis

Rohkem ringlussevõttu ja suurem ressursitõhusus aitavad kergendada survet Maa vähenevatele loodusvaradele.

Maailmamajanduse kasv avaldab Maa ressurssidele talumatut survet. Üha kasvav maailma rahvastik, mis varsti ületab 9 miljardi piiri, suurendab seda survet veelgi. Suurem konkurents piiratud loodusvaradele toob kaasa kõrgemad hinnad ja ebastabiilsuse. Nendel üleilmsetel suundumustel saab olema tohutu mõju Euroopa majandusele.

Seepärast edendab EL ressursitõhusust ehk loodusvarade säästvamat kasutust. Tooraineid, nagu vesi, mineraalid ja puit, tuleb tõhusamalt majandada kogu nende olelusringi vältel, alates nende kasutuselevõtust kuni nende kõrvaldamiseni.

Väiksem sõltuvus piiratud ressurssidest muudab ELi tarnehäirete ja kõikuvate turuhindade suhtes vähem haavatavaks. Keskkonnahoidlikud tehnoloogiad ning taastuvenergia, ökotööstus ja ringlussevõtt saavad meid selles aidata. Kasu saaksid sellest kõik – kui jätkaksime loodusvarade tarbimist praegustes kogustes, vajaksime aastaks 2050 oma vajaduste rahuldamiseks rohkem kui kahte planeeti.

Kolm neljandikku meie keskkonnamõjust tuleneb toiduainete- ja joogisektorist, hoonetest ning transpordist. Seepärast peame muutma seda, kuidas me oma toitu toodame ja tarbime, ning looma parema infrastruktuuri ja puhtama transpordi. Toodete ümberkujundamine muudab need paremaks nii meie kui ka keskkonna jaoks.

Muutuse saavutamiseks vajab Euroopa selget poliitikat ning õiged hinnasignaale.

ELil on visioon majandusest, mis kasvab, kuid arvestab samas ressursipiirangute ja planeedi piiridega. Ressursitõhususe suurendamiseks peavad miljonid ettevõtjad ja tarbijad muutma oma tootmisviise ning tarbimisharjumusi. Kõik osalised peavad veenduma, et poliitika, rahastamine, investeeringud, teadusuuringud ja innovatsioon teeniksid sama eesmärki.

ELi majanduskasvu strateegia Euroopa 2020 eesmärk on muuta EL arukaks, jätkusuutlikuks ja kaasavaks majandussüsteemiks. Üks selle algatuse alustalasid on ressursitõhusa Euroopa tegevuskava. Selles kirjeldatakse viise jätkusuutlikuma majanduse saavutamiseks poliitikaalgatustega, mille eesmärk on ergutada innovatsiooni lühi- ja pikaajalise majandusliku ning keskkonnaalase kasu saamiseks.