Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Medzinárodná spolupráca

EÚ podpísala mnoho medzinárodných dohôd zameraných na ochranu životného prostredia na celom svete, ako je moratórium na lov veľrýb, ktorý je vo vodách EÚ zakázaný.

presadzuje ochranu životného prostredia formou viacstranných environmentálnych dohôd s inými štátmi. Tieto dohody sa týkajú napríklad globálnej biologickej rozmanitosti, obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami, obmedzenia obchodu s nelegálne vyťaženým drevom a bezpečného zaobchádzania s chemickými látkami a odpadom.

podporuje medzinárodný proces v prospech udržateľného rozvoja a v roku 2012 zohrala kľúčovú úlohu na konferencii OSN o udržateľnom rozvoji v Rio de Janeiro. Konferencia bola impulzom pre udržateľný rozvoj v oblastiach, ako je biologická rozmanitosť morí, degradácia pôdy, voda a energia.

EÚ ako signatár Dohovoru o biologickej diverzite víta činnosť, ktorá sa v rámci dohovoru vyvíja v prospech ochrany chránených oblastí, boja proti zmenám klímy a biologickej rozmanitosti. Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi (CITES) obmedzuje alebo zakazuje obchod s ohrozenými druhmi a so súvisiacimi produktmi.

EÚ sa usiluje o posilnenie uplatňovania dohovoru CITES, ktorého vykonávanie zabezpečuje prostredníctvom právnych predpisov týkajúcich sa obchodu s voľne žijúcimi druhmi.

Nelegálna ťažba a odlesňovanie spôsobujú nenahraditeľné škody na životnom prostredí vrátane straty biologickej rozmanitosti a vplyvov na zmeny klímy. Všetko drevo predávané na trhu EÚ musí pochádzať z legálnych zdrojov. EÚ podpísala dohody s africkými a ázijskými krajinami, ktoré im majú pomôcť zlepšiť ich lesné hospodárstvo a zjednodušiť predaj legálne vyťaženého dreva do EÚ.

Vo vodách EÚ je lov veľrýb zakázaný, ale keďže veľryby migrujú medzi oceánmi, potrebujú celosvetovú ochranu. EÚ preto podporuje moratórium na komerčný lov veľrýb.

V roku 2002 sa svetoví lídri dohodli, že obnovia svoj záväzok týkajúci sa vhodného zaobchádzania s chemickými látkami, aby do roku 2020 boli chemické látky vyrábané a používané spôsobom, ktorý minimalizuje významné nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie. Európska únia pracuje na realizácii tohto cieľa prostredníctvom politických opatrení, medzi ktoré patrí napr. nariadenie REACH.

Ďalšou oblasťou, v ktorej sa EÚ angažuje v celosvetovom meradle, je prevencia vzniku odpadu. Presadzujeme, aby sa odpad opätovne využíval v oveľa väčšej miere, aby sa recykloval a zhodnocoval. Veľké množstvo odpadu (vrátane nebezpečného) sa prepravuje z krajiny do krajiny. EÚ sa aktívne snaží zlepšiť kontrolu medzinárodnej prepravy nebezpečného odpadu.

Zároveň pripravuje celosvetovú rámcovú dohodu, na ktorej základe sa bude so všetkým odpadom nakladať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.